Ungersk-Engelsk ordbok »

kéreget är på engelska

UngerskaEngelska
kéreget ige

bum [bummed, bummed, bumming, bums]◼◼◼ verb
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

ponce◼◼◻ verb
[UK: pɒns] [US: ˈpoʊn.se]

beg one's bread verb
[UK: beɡ wʌnz bred] [US: ˈbeɡ wʌnz ˈbred]

mendicate verb
[UK: mˈendɪkˌeɪt] [US: mˈendᵻkˌeɪt]

mump [mumped, mumped, mumping, mumps] verb
[UK: mump] [US: mump]

out on the scran verb
[UK: ˈaʊt ɒn ðə] [US: ˈaʊt ɑːn ðə]

schnorr verb

kéreget (alamizsnát) ige

beg (alms) [begged, begged, begging, begs]◼◼◼ verb
[UK: beɡ] [US: ˈbeɡ]

kéregetés főnév

begging◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.ɡɪŋ] [US: ˈbe.ɡɪŋ]

panhandling◼◼◻ noun

cadging◼◻◻ noun
[UK: ˈkædʒ.ɪŋ] [US: ˈkædʒ.ɪŋ]

mendicancy noun
[UK: ˈmen.dɪk.ən.sɪ] [US: ˈmen.dɪk.ən.sɪ]

mendicity noun
[UK: men.ˈdɪ.sɪ.tɪ] [US: men.ˈdɪ.sɪ.tiː]

mumpery noun
[UK: mˈʌmpəri] [US: mˈʌmpɚri]

mumping noun
[UK: mˈʌmpɪŋ] [US: mˈʌmpɪŋ]

progging noun
[UK: prˈɒɡɪŋ] [US: prˈɑːɡɪŋ]

kéregető főnév

beggar [beggars]◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈbe.ɡər]

deadbeat [deadbeats]◼◻◻ noun
[UK: ˈded.biːt] [US: ˈded.ˌbiːt]

bummer◼◻◻ noun
[UK: ˈbə.mə(r)] [US: ˈbə.mər]

kéregető főnév
US slavu

moocher◼◻◻ noun
[UK: mˈuːtʃə] [US: mˈuːtʃɚ]

kéregető

asker [askers] noun
[UK: ɑːsk.ə(r)] [US: ˈæsk.ər]

mumper adjective
[UK: ˈməm.pə(r)] [US: ˈməm.pər]

screeve adjective
[UK: skrˈiːv] [US: skrˈiːv]

kéregető melléknév
US slavu

moucher adjective
[UK: mˈaʊtʃə] [US: mˈaʊtʃɚ]

kéregető mozgás (supinatio) főnév

supination [supinations] noun
[UK: sˌuːpɪnˈeɪʃən] [US: sˌuːpᵻnˈeɪʃən]

You can find it in:

UngerskaEngelska