Ungarisch-Englisch Wörterbuch » kéreget Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
kéreget ige

beg one's bread verb
[UK: beɡ wʌnz bred] [US: ˈbeɡ wʌnz ˈbred]

bum verb
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

mendicate verb
[UK: mˈendɪkˌeɪt] [US: mˈendᵻkˌeɪt]

mump verb
[UK: mump] [US: mump]

out on the scran verb
[UK: ˈaʊt ɒn ðə] [US: ˈaʊt ɑːn ðə]

ponce verb
[UK: pɒns] [US: ˈpoʊn.se]

schnorr verb

kéreget (alamizsnát) ige

beg (alms)◼◼◼ verb
[UK: beɡ] [US: ˈbeɡ]

kéregetés főnév

cadging◼◼◼ noun
[UK: ˈkædʒ.ɪŋ] [US: ˈkædʒ.ɪŋ]

begging noun
[UK: ˈbe.ɡɪŋ] [US: ˈbe.ɡɪŋ]

mendicancy noun
[UK: ˈmen.dɪk.ən.sɪ] [US: ˈmen.dɪk.ən.sɪ]

mendicity noun
[UK: men.ˈdɪ.sɪ.tɪ] [US: men.ˈdɪ.sɪ.tiː]

mumpery noun
[UK: mˈʌmpəri] [US: mˈʌmpɚri]

mumping noun
[UK: mˈʌmpɪŋ] [US: mˈʌmpɪŋ]

panhandling noun

progging noun
[UK: prˈɒɡɪŋ] [US: prˈɑːɡɪŋ]

kéregető

asker noun
[UK: ɑːsk.ə(r)] [US: ˈæsk.ər]

beggar noun
[UK: ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈbe.ɡər]

bummer noun
[UK: ˈbə.mə(r)] [US: ˈbə.mər]

deadbeat noun
[UK: ˈded.biːt] [US: ˈded.ˌbiːt]

mumper adjective
[UK: ˈməm.pə(r)] [US: ˈməm.pər]

screeve adjective
[UK: skrˈiːv] [US: skrˈiːv]

kéregető US slavu

moocher noun
[UK: mˈuːtʃə] [US: mˈuːtʃɚ]

moucher adjective
[UK: mˈaʊtʃə] [US: mˈaʊtʃɚ]

kéregető mozgás (supinatio) főnév

supination noun
[UK: sˌuːpɪnˈeɪʃən] [US: sˌuːpᵻnˈeɪʃən]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies