Ungersk-Engelsk ordbok » előírás är på engelska

UngerskaEngelska
előírás főnév

regulation◼◼◼ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

instructions◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z] [US: ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

specification◼◼◻ noun
[UK: ˌspe.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌspe.sə.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

direction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

imposition◼◻◻ noun
[UK: ˌɪm.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌɪm.pə.ˈzɪʃ.n̩]

manual◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.njʊəl] [US: ˈmæ.njuːəl]

manuals◼◻◻ noun
[UK: ˈmæ.njʊəlz] [US: ˈmæ.njuːəlz]

observance◼◻◻ noun
[UK: əb.ˈzɜː.vəns] [US: əb.ˈzɝː.vəns]

orders◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.dəz] [US: ˈɔːr.dərz]

ordinance◼◻◻ noun
[UK: ˈɔː.dɪ.nəns] [US: ˈɔːr.də.nəns]

precept◼◻◻ noun
[UK: ˈpriː.sept] [US: ˈpriː.ˌsept]

protocol◼◻◻ noun
[UK: ˈprəʊ.təkɒl] [US: ˈproʊ.təkɒl]

recipe◼◻◻ noun
[UK: ˈre.sə.pi] [US: ˈre.sə.pi]

rule◼◻◻ noun
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

specifying◼◻◻ noun
[UK: ˈspe.sɪ.faɪ.ɪŋ] [US: ˈspe.sə.ˌfaɪ.ɪŋ]

formula, formulae noun
[UK: ˈfɔː.mjʊ.lə ˈfɔː.mjʊ.liː] [US: ˈfɔːr.mjə.lə ˈfɔːr.mjʊ.liː]

ordainment noun
[UK: ɔːˈdeɪnmənt ] [US: ɔrˈdeɪnmənt ]

ordonnance noun
[UK: ˈɔːdɒnəns] [US: ˈɔːrdɑːnəns]

prescript noun
[UK: ˈpriː.skrɪpt] [US: ˈpriː.skrɪpt]

előírás (praescriptio) főnév

prescription◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: prə.ˈskrɪp.ʃn̩]

előírás ellenes

against the regulations[UK: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

előírás szerinti

as prescribed◼◼◼[UK: əz prɪ.ˈskraɪbd] [US: ˈæz pri.ˈskraɪbd]

in accordance with the rules◼◼◻[UK: ɪn əˈk.ɔːdns wɪð ðə ruːlz] [US: ɪn əˈk.ɔːr.dəns wɪθ ðə ˈruːlz]

according to directions[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː dɪ.ˈrek.ʃn̩z] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː də.ˈrek.ʃn̩z]

according to instructions[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

according to regulations[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

by the book[UK: baɪ ðə bʊk] [US: baɪ ðə ˈbʊk]

regular[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

előírása

time-rating[UK: ˈtaɪm ˈreɪt.ɪŋ] [US: ˈtaɪm ˈreɪt.ɪŋ]

előírásellenes melléknév

against the regulations adjective
[UK: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

contrary to the regulations adjective
[UK: kən.ˈtreə.ri tuː ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈkɑːn.tre.ri ˈtuː ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

előírásnak alávetett melléknév

rulable adjective
[UK: ˈruːləbl ] [US: ˈruləbl ]

előírások főnév

regulations◼◼◼ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

előírások szerinti

according to regulations[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

előírásoknak nem megfelelő

against the regulations[UK: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

contrary to the regulations[UK: kən.ˈtreə.ri tuː ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈkɑːn.tre.ri ˈtuː ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

előírásos melléknév

formal◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɔːm.l̩] [US: ˈfɔːrm.l̩]

set◼◼◼ adjective
[UK: set] [US: ˈset]

regulation◼◼◻ adjective
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

formulaic adjective
[UK: ˌfɔː.mju.ˈleɪɪk] [US: ˌfɔːr.mjə.ˈleɪɪk]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies