Ungarisch-Englisch Wörterbuch » vonatkozás Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
vonatkozás főnév

aspect◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.spekt] [US: ˈæ.spekt]

regard◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

respect◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

application◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩]

concern◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

reference◼◼◻ noun
[UK: ˈre.frəns] [US: ˈre.fə.rəns]

bearing◼◻◻ noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈber.ɪŋ]

concern for◼◻◻ noun

applicability noun
[UK: ə.ˌplɪk.ə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ˌæ.plək.ə.ˈbɪ.lə.ti]

vonatkozás (relatio) főnév

relation◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩]

vonatkozás (vmre) főnév

pertinence noun
[UK: ˈpɜː.tɪ.nəns] [US: ˈpɝː.tɪ.nəns]

vonatkozásban van (vmivel)

have bearing on something[UK: həv ˈbeər.ɪŋ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈber.ɪŋ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

vonatkozási pont

point of reference◼◼◼[UK: pɔɪnt əv ˈre.frəns] [US: ˈpɔɪnt əv ˈre.fə.rəns]

fix noun
[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

marker noun
[UK: ˈmɑːkə(r)] [US: ˈmɑːrkər]

vonatkozással nem rendelkező melléknév

unrelated adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: ˌʌn.rə.ˈleɪ.təd]

vonatkozásában

referring to◼◼◼[UK: rɪ.ˈfɜːr.ɪŋ tuː] [US: rə.ˈfɜːr.ɪŋ ˈtuː]

vonatkozású melléknév

related adjective
[UK: rɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: rə.ˈleɪ.təd]

bizonyos vonatkozásokban

in some ways[UK: ɪn sʌm ˈweɪz] [US: ɪn ˈsəm ˈweɪz]

ebben a vonatkozásban

in this regard◼◼◼[UK: ɪn ðɪs rɪ.ˈɡɑːd] [US: ɪn ðɪs rə.ˈɡɑːrd]

entomológia (egészségügyi vonatkozású) főnév

insectology noun
[UK: ˌɪn.sek.ˈtɒ.lə.dʒɪ] [US: ɪn.sek.ˈtɑː.lə.dʒiː]

jogi vonatkozással nem bíró

non-legal[UK: nɒn ˈliːɡ.l̩] [US: ˈnɑːn ˈliːɡ.l̩]

kérdésre való vonatkozás

bearing on a question[UK: ˈbeər.ɪŋ ɒn ə ˈkwes.tʃən] [US: ˈber.ɪŋ ɑːn ə ˈkwes.tʃən]

kölcsönös vonatkozás főnév

interrelation noun
[UK: ˌɪn.tə.rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.rɪ.ˈleɪʃ.n̩]

minden vonatkozásban

in all respects◼◼◼[UK: ɪn ɔːl rɪ.ˈspekts] [US: ɪn ɔːl rə.ˈspekts]

at all points[UK: ət ɔːl pɔɪnts] [US: ət ɔːl ˌpɔɪnts]

down-the-line[UK: daʊn ðə laɪn] [US: ˈdaʊn ðə ˈlaɪn]

everyway adverb
[UK: ˈev.rɪ.weɪ] [US: ˈev.riː.ˌweɪ]

in every way[UK: ɪn ˈev.ri ˈweɪ] [US: ɪn ˈev.ri ˈweɪ]

on every account[UK: ɒn ˈev.ri əˈk.aʊnt] [US: ɑːn ˈev.ri əˈk.aʊnt]

minden vonatkozásban megvizsgál egy kérdést

examine a question in all its bearings[UK: ɪɡ.ˈzæ.mɪn ə ˈkwes.tʃən ɪn ɔːl ɪts ˈbeə.rɪŋz] [US: ɪg.ˈzæ.mən ə ˈkwes.tʃən ɪn ɔːl ˈɪts ˈbe.rɪŋz]

szakmai vonatkozás főnév

technicality noun
[UK: ˌtek.nɪˈk.æ.lɪ.ti] [US: ˌtek.nəˈk.æ.lə.ti]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies