Ungarisch-Englisch Wörterbuch » vágy Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
vágy főnév

desire◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪə(r)] [US: də.ˈzaɪər]

longing◼◼◻ noun
[UK: ˈlɒŋ.ɪŋ] [US: ˈlɔːŋ.ɪŋ]

mind◼◼◻ noun
[UK: maɪnd] [US: ˈmaɪnd]

urge◼◼◻ noun
[UK: ɜːdʒ] [US: ˈɝːdʒ]

wish◼◼◻ noun
[UK: wɪʃ] [US: ˈwɪʃ]

appetite◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.pɪ.taɪt] [US: ˈæ.pə.ˌtaɪt]

cupidity◼◻◻ noun
[UK: kjuː.ˈpɪ.dɪ.ti] [US: kjuː.ˈpɪ.dɪ.ti]

eagerness◼◻◻ noun
[UK: ˈiː.ɡə.nəs] [US: ˈiː.ɡər.nəs]

thirst◼◻◻ noun
[UK: θɜːst] [US: ˈθɝːst]

yearn◼◻◻ noun
[UK: jɜːn] [US: ˈjɝːn]

dreamboat noun

lustless noun
[UK: ˈlʌstləs ] [US: ˈlʌstləs ]

stomach noun
[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

vágy (vm) után

thirst after something[UK: θɜːst ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈθɝːst ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

thirst for something[UK: θɜːst fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈθɝːst ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

vágy a szökésre (átv)

rabbit fever[UK: ˈræ.bɪt ˈfiː.və(r)] [US: ˈræ.ˌbɪt ˈfiː.vər]

vágy nélküli melléknév

thirstless adjective
[UK: ˈθɜːstləs ] [US: ˈθɜrstləs ]

vágyai meghiúsulnak

be balked of one's desires[UK: bi ˈbɔːkt əv wʌnz dɪ.ˈzaɪəz] [US: bi ˈbɔːkt əv wʌnz də.ˈzaɪərz]

vágyaink vezérlik gondolatainkat

the wish is father of the thought[UK: ðə wɪʃ ɪz ˈfɑːð.ə(r) əv ðə ˈθɔːt] [US: ðə ˈwɪʃ ˈɪz ˈfɑːð.r̩ əv ðə ˈθɔːt]

wish is father to the thought[UK: wɪʃ ɪz ˈfɑːð.ə(r) tuː ðə ˈθɔːt] [US: ˈwɪʃ ˈɪz ˈfɑːð.r̩ ˈtuː ðə ˈθɔːt]

vágyak beteljesedése

wish-fulfilment[UK: wɪʃ fʊl.ˈfɪl.mənt] [US: ˈwɪʃ fʊl.ˈfɪl.mənt]

vágyakozik ige

aspire◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈspaɪə(r)] [US: ə.ˈspaɪr]

yearn◼◼◻[UK: jɜːn] [US: ˈjɝːn]

crave verb
[UK: kreɪv] [US: ˈkreɪv]

hanker verb
[UK: ˈhæŋkə(r)] [US: ˈhæŋkər]

set one's heart on verb
[UK: set wʌnz hɑːt ɒn] [US: ˈset wʌnz ˈhɑːrt ɑːn]

vágyakozik (vm) után

desire◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈzaɪə(r)] [US: də.ˈzaɪər]

aspire after something[UK: ə.ˈspaɪə(r) ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈspaɪr ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

aspire to something[UK: ə.ˈspaɪə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈspaɪr ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

crave after something[UK: kreɪv ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkreɪv ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

crave for something[UK: kreɪv fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkreɪv ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

hanker after something[UK: ˈhæŋkə(r) ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæŋkər ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

hanker for something[UK: ˈhæŋkə(r) fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæŋkər ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

vágyakozva határozószó

wistfully◼◼◼ adverb
[UK: ˈwɪst.fə.li] [US: ˈwɪst.fə.li]

thirstily adverb
[UK: ˈθɜː.stɪ.li] [US: ˈθɝː.stɪ.li]

vágyakozva legelteti a szemét (vmin)

gloat on something[UK: ɡləʊt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɡloʊt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

gloat over something[UK: ɡləʊt ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɡloʊt ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

gloat upon something[UK: ɡləʊt ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɡloʊt ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

vágyakozás főnév

desire◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈzaɪə(r)] [US: də.ˈzaɪər]

longing◼◼◼ noun
[UK: ˈlɒŋ.ɪŋ] [US: ˈlɔːŋ.ɪŋ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies