słownik Angielsko-Węgierski »

mean w języku węgierskim

AngielskiWęgierski
mean [meant, meant, meaning, means] irregular verb
[UK: miːn]
[US: ˈmiːn]

jelent (valamit)◼◼◼igeThe symbol in ancient art may mean different things depending on cultural context. = Az ősi művészet szimbóluma különböző dolgokat jelenthet kulturális kontextustól függően.

gondol (vhogyan (valamit))◼◼◼igeWhen he said he loves you, he didn't mean it in the way you interpreted. = Amikor azt mondta, hogy szeret téged, nem úgy gondolta, ahogyan te értelmezted.

akar◼◼◼igeExpressing your needs clearly is essential if you mean to build strong relationships. = Az igényeid világos kifejezése lényeges, ha erős kapcsolatokat akarsz kialakítani.

céloz (valamire) (átv)◼◼◻igeIn his speech, the politician seemed to mean a shift in economic policy. = A beszédében a politikus úgy tűnt, hogy egy gazdaságpolitikai változást céloz meg.

meghatároz◼◼◻igeContext helps to mean the intended sense of a word in a sentence. = A kontextus segít meghatározni a szó egy mondatban szereplő szándékolt értelmét.

vél◼◼◻igeMisinterpreting a statement can mean attributing a different meaning than intended. = Egy kijelentés félreértelmezése azt jelentheti, hogy más jelentést tulajdonítunk neki, mint amit a beszélő szándékozott.

szán◼◼◻igeTo mean harm is not acceptable in any civilized society. = Szándékosan ártani nem elfogadható bármely civilizált társadalomban.

szándékozik◼◻◻igeSaying "I mean to help" indicates a positive intention. = Az "segíteni szándékozom" kifejezés pozitív szándékot jelent.

definiál◼◻◻igeThe glossary at the end of the book will mean any unfamiliar terms for the readers. = A könyv végén található szójegyzék definiálni fog minden ismeretlen kifejezést az olvasók számára.

tervbe veszigePlanning is crucial when you mean to achieve your goals. = A tervezés kulcsfontosságú, ha azt tervezed, hogy elérjed a céljaidat.

átlagolige

mean adjective
[UK: miːn]
[US: ˈmiːn]

átlagos◼◼◻melléknévDespite her fame, she led a relatively mean and modest lifestyle. = Hírnevéhez képest viszonylag átlagos és szerény életmódot élt.

egyszerű◼◼◻melléknévSometimes, the solution to a complex problem is surprisingly mean and straightforward. = Néha a bonyolult probléma megoldása meglepően egyszerű és egyenes.

aljas◼◼◻melléknévThe villain's plan was both cunning and mean, designed to harm innocent people. = A gazember tervét egyaránt ravasz és aljas volt, az ártatlan embereket károsítva.

közepes◼◼◻melléknévThe mean level of rainfall in the region is sufficient for agriculture. = A régióban az eső mennyiségének közepes szintje elegendő a mezőgazdasághoz.

hitvány◼◼◻melléknévHer mean comments hurt the feelings of those around her. = A hitvány megjegyzései megsértették azok érzéseit, akik körülötte voltak.

vacak◼◻◻melléknév

szegényes◼◻◻melléknévLiving in a mean environment can negatively impact one's well-being. = Szegényes környezetben való élet negatívan befolyásolhatja az ember jólétét.

alávaló◼◻◻melléknévHis mean actions towards others eventually led to isolation and loneliness. = A mások iránti alávaló cselekedetei végül elszigeteltséghez és magányhoz vezettek.

komisz◼◻◻melléknévThe mean-spirited prank left everyone feeling upset and betrayed. = A komisz tréfa mindenkit zaklatottnak és elárultnak érzett.

ocsmány◼◻◻melléknévUsing offensive language can mean the speaker lacks respect for others. = Támadó nyelvhasználat használata azt jelentheti, hogy a beszélő tiszteletteljes magatartás hiányában van mások iránt.

zsugori◼◻◻melléknév

silány◼◻◻melléknév

fukar◼◻◻melléknévThe mean character in the story hoarded wealth while others suffered in poverty. = A történetben a fukar karakter gazdagságot halmozott fel, míg mások szegénységben szenvedtek.

smucig◼◻◻melléknév

középértékű◼◻◻melléknévThe average or mean value is a representative measure in statistical analysis. = Az átlag vagy középérték egy reprezentatív mérőszám a statisztikai elemzés során.

cudar◼◻◻melléknévThe neighbor's mean cat hissed at anyone who approached its territory. = A szomszéd cudar macskája bőszesen mormolt mindenkire, aki közeledett a területéhez.

szegény sorsúmelléknévProviding assistance to the mean sorsú individuals is a noble act. = Segítségnyújtás a szegény sorsú egyéneknek nemes cselekedet.

közép…melléknévThe term "midlife crisis" refers to a period of reflection and reevaluation typically occurring in the middle years of adulthood. = A "középkorú válság" kifejezés az élet középső éveiben általában bekövetkező reflexiós és újraértékelő időszakra utal.

mean [means] noun
[UK: miːn]
[US: ˈmiːn]

átlag [~ot, ~a, ~ok]◼◼◻főnévThe average income in the region is lower than the national average. = A régió átlagjövedelme alacsonyabb, mint a nemzeti átlag.

középérték◼◼◻főnévIn statistics, the mean is often used as a measure of central tendency in a dataset. = A statisztikában a középértéket gyakran használják egy adathalmaz középpontjának mérésére.

középút◼◻◻főnévFinding a mean or middle ground is essential in resolving conflicts. = Az átlag vagy középút megtalálása elengedhetetlen a konfliktusok feloldásában.

középarány◼◻◻főnévCalculating the mean involves adding all values and dividing by the number of items. = A középarány kiszámítása magában foglalja az összes érték hozzáadását és az elemek számával való osztást.

számtani középarányosfőnév

jelentés [~t, ~e, ~ek]főnév

mean free path [mean free paths] noun
[UK: miːn friː pɑːθ]
[US: ˈmiːn ˈfriː ˈpæθ]

közepes szabad úthossz◼◼◼(fizika: részecske által két ütközés közt megtett út átlagos hossza)
főnév

mean girls

bajos csajok◼◼◼

átlagos lányok◼◻◻

rossz lányok◼◻◻

mean-looking [UK: miːn ˈlʊkɪŋ]
[US: ˈmiːn ˈlʊkɪŋ]

gyanús külsejű◼◼◼

12