słownik angielsko-węgierski » hub w języku węgierskim

angielskiwęgierski
hub noun
[UK: hʌb]
[US: ˈhəb]

csomópont◼◼◼ főnév

kerékagy◼◼◻ főnév

középpont◼◼◻ főnév

kerék közepe

kerékpár agy

kilincsdió főnév

kulcsdió főnév

súlypont főnév

hub cap noun
[UK: hʌb kæp]
[US: ˈhəb ˈkæp]

dísztárcsa◼◼◼ főnév

hub gear noun

agyváltó főnév

hub of the univers [UK: hʌb əv ðə]
[US: ˈhəb əv ðə]

világ közepe

világegyetem középpontja

hub-brake noun
[UK: hʌb breɪk]
[US: ˈhəb ˈbreɪk]

kerékagyfék főnév

Hubba-hubba! adjective
[UK: hˈʌbəhˈʌbə]
[US: hˈʌbəhˈʌbə]

Nagyszerű! melléknév

Hubble constant [UK: ˈhə.bəl ˈkɒn.stənt]
[US: ˈhə.bəl ˈkɑːn.stənt]

Hubble-törvény

hubble-bubble noun
[UK: ˈhə.bəl ˈbʌb.l̩]
[US: ˈhə.bəl ˈbʌb.l̩]

vízipipa főnév

hubbub noun
[UK: ˈhʌ.bʌb]
[US: ˈhʌ.bəb]

lárma◼◼◼ főnév

zaj◼◼◼ főnév

zűrzavar◼◼◻ főnév

csetepaté főnév

csinnadratta főnév

hubby noun
[UK: ˈhʌ.bi]
[US: ˈhʌ.bi]

férj főnév

férjecském főnév

férjemuram főnév
biz

hubcap noun
[UK: ˈhʌbkæp]
[US: ˈhʌbˌkæp]

dísztárcsa◼◼◼ főnév

Hubeite noun
[UK: hjˈuːbeɪt]
[US: hjˈuːbeɪt]

Hubeit (ásv) főnév

Hubert noun
[UK: ˈhjuː.bət]
[US: ˈhjuː.bərt]

Hubertus főnév

Hübnerite noun
[UK: eɪʧübnerite ]
[US: eɪʧübnerite ]

Hübnerit (ásv) főnév

hubris noun
[UK: ˈhjuː.brɪs]
[US: ˈhjuː.brəs]

önhittség◼◼◼ főnév

hübrisz◼◼◻

arrogancia főnév

bántó gőg főnév

pimaszság főnév

szemtelenség főnév

hubristic adjective
[UK: hʌbrˈɪstɪk]
[US: hʌbrˈɪstɪk]

önhitt melléknév

pimasz melléknév

szemtelen melléknév

be the hub [UK: bi ðə hʌb]
[US: bi ðə ˈhəb]

érdeklődés homlokterében áll

be up to the hub in business [UK: bi ʌp tuː ðə hʌb ɪn ˈbɪz.nəs]
[US: bi ʌp ˈtuː ðə ˈhəb ɪn ˈbɪz.nəs]

a füle sem látszik ki a munkából

nyakig elmerül az üzleti ügyekben

12

You can find it in:

angielskiwęgierski

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies