Hungarian-Japan dictionary »

bemutató meaning in Japan

HungarianJapan
bemutató

ekijibishon

hakki

hakurankai

hyouji

koji

kyouran

mibae

mie

shuppin

teishi

tenji

tenjikai

bemutató előadás

shoen

shoya

bemutató helyiség

sho-ru-mu

shouru-mu

bemutató példány

demo

bemutató terem

okuzashiki

saron