Hungarian-German dictionary » megérint meaning in German

HungarianGerman
megérint ige

berühren [berührte; hat berührt]◼◼◼ » Verb
[bəˈʁyːʁən]

anrühren [rührte an; hat angerührt]◼◻◻ » Verb
[ˈanˌʁyːʁən]

(meg)érint ige

anfassen [fasste an; hat angefasst] » Verb
[ˈanˌfasn̩]

megérint ige

antasten [tastete an; hat angetastet] » Verb
[ˈanˌtastn̩]

tippen [tippte; hat getippt] » Verb
[ˈtɪpn̩]

megérint ige
orv

palpieren » Verb
[palpˈiːrən]

ujjbeggyel megérint kifejezés

antippen [tippte an; hat angetippt] » Verb
[ˈanˌtɪpn̩]

You can find it in:

HungarianGerman