Hungarian-English dictionary »

williams syndrom meaning in English

HungarianEnglish
Tennessee Williams főnév

Williams [Williamses]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.ljəmz] [US: ˈwɪ.ljəmz]

Asperger-syndroma főnév

Asperger's syndrome noun

szindróma (syndroma) főnév

syndrome [syndromes]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪn.drəʊm] [US: ˈsɪndroʊm]

William Carlos Williams főnév

Williams [Williamses]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪ.ljəmz] [US: ˈwɪ.ljəmz]

tünetcsoport (betegség) (syndroma) főnév

syndrome [syndromes]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪn.drəʊm] [US: ˈsɪndroʊm]

farokregressziós csirke (syndroma)

caudal regression in chicken embryo[UK: ˈkɑː.dəl rɪ.ˈɡreʃ.n̩ ɪn ˈtʃɪkɪn ˈem.brɪəʊ] [US: ˈkɑː.dəl rə.ˈɡreʃ.n̩ ɪn ˈtʃɪkən ˈem.briˌo.ʊ]

atrófiás májzsugorodás (Laennec syndroma, cirrhosis hepatis atrophica)

hobnailed liver (Laennec's cirrhosis)[UK: ˈhɒb.neɪld ˈlɪ.və(r)] [US: ˈhɒb.neɪld ˈlɪ.vər]

You can find it in:

HungarianEnglish