Hungarian-English dictionary »

vizelő meaning in English

HungarianEnglish
vizelő főnév
biz

pissing◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪs.ɪŋ] [US: ˈpɪs.ɪŋ]

vizelőedény főnév

urinal (vessel for holding urine) [urinals]◼◼◼ noun
[UK: jʊ.ˈraɪ.nəl] [US: jʊ.ˈraɪ.nəl]

bed urinal noun
[UK: bed jʊ.ˈraɪ.nəl] [US: ˈbed jʊ.ˈraɪ.nəl]

ágyba vizelő slavu

piss-a-bed[UK: pɪs ə bed] [US: ˈpɪs ə ˈbed]

ágybavizelő főnév

bed-wetter [bed-wetters] noun
[UK: bed ˈwe.tə(r)] [US: ˈbed ˈwe.tər]

nocturnal incontinent noun
[UK: nɒk.ˈtɜːn.l̩ ɪnˈk.ɒn.tɪ.nənt] [US: nakˈtɝː.nl̩ ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nənt]

önkéntelen ágybavizelő (incontinens urinae)

incontinent of urine[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nənt əv ˈjʊə.rɪn] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nənt əv ˈjɜː.rən]

You can find it in:

HungarianEnglish