Hungarian-English dictionary »

vihog meaning in English

HungarianEnglish
vihog

giggle [giggled, giggled, giggling, giggles]◼◼◼ verb
[UK: ˈɡɪɡ.l̩] [US: ˈɡɪɡ.l̩]

snigger [sniggered, sniggered, sniggering, sniggers]◼◼◻ verb
[UK: ˈsnɪ.ɡə(r)] [US: ˈsnɪ.ɡər]

snicker [snickered, snickered, snickering, snickers]◼◼◻ verb
[UK: ˈsnɪkə(r)] [US: ˈsnɪkər]

cackle [cackled, cackled, cackling, cackles]◼◼◻ verb
[UK: ˈkæk.l̩] [US: ˈkæk.l̩]

titter [tittered, tittered, tittering, titters]◼◻◻ verb
[UK: ˈtɪ.tə(r)] [US: ˈtɪ.tər]

burble with laughter verb
[UK: ˈbɜːb.l̩ wɪð ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈbɝː.bl̩ wɪθ ˈlæf.tər]

guggle◼◼◼ verb
[UK: ˈɡʌɡl] [US: ˈɡʌ.ɡəl]

litter [littered, littered, littering, litters] verb
[UK: ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈlɪ.tər]

tee-hee verb
[UK: tiː ˈhiː] [US: ˈtiː ˈhiː]

tehee verb
[UK: tiː.ˈhiː] [US: tiː.ˈhiː]

titer [titers] noun
[UK: ˈtɪtə ] [US: ˈtɪtər ]

vihogás főnév

giggling◼◼◼ noun

titter [titters]◼◼◻ noun
[UK: ˈtɪ.tə(r)] [US: ˈtɪ.tər]

cackle [cackles]◼◼◻ noun
[UK: ˈkæk.l̩] [US: ˈkæk.l̩]

cackling◼◻◻ noun
[UK: ˈkæk.l̩.ɪŋ] [US: ˈkæk.l̩.ɪŋ]

snigger [sniggers]◼◻◻ noun
[UK: ˈsnɪ.ɡə(r)] [US: ˈsnɪ.ɡər]

snicker [snickers]◼◻◻ noun
[UK: ˈsnɪkə(r)] [US: ˈsnɪkər]

guggle◼◼◼ noun
[UK: ˈɡʌɡl] [US: ˈɡʌ.ɡəl]

sniggle noun
[UK: ˈsnɪɡl] [US: ˈsnɪ.ɡəl]

tehee◼◼◼ noun
[UK: tiː.ˈhiː] [US: tiː.ˈhiː]

vihogás (leányoké) főnév

giggle [giggles]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɪɡ.l̩] [US: ˈɡɪɡ.l̩]

vihogás hangja

tee-hee[UK: tiː ˈhiː] [US: ˈtiː ˈhiː]

vihogó

giggly◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɪ.ɡli] [US: ˈɡɪ.ɡə.li]

cackler noun
[UK: ˈkæ.klə(r)] [US: ˈkæ.klər]

giglet adjective
[UK: dʒˈɪɡlət] [US: dʒˈɪɡlət]

giglot adjective
[UK: dʒˈɪɡlɒt] [US: dʒˈɪɡlɑːt]

You can find it in:

HungarianEnglish