Hungarian-English dictionary »

versenytárs meaning in English

HungarianEnglish
versenytárs főnév

competitor [competitors]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpe.tɪ.tə(r)] [US: kəm.ˈpe.tə.tər]

rival [rivals]◼◼◻ noun
[UK: ˈraɪ.vəl] [US: ˈraɪ.vəl]

contestant [contestants]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈte.stənt] [US: kən.ˈte.stənt]

opponent [opponents]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpəʊ.nənt] [US: əˈpo.ʊ.nənt]

fellow competitor◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ kəm.ˈpe.tɪ.tə(r)] [US: ˈfelo.ʊ kəm.ˈpe.tə.tər]

concurrent noun
[UK: kənˈk.ʌ.rənt] [US: kənˈk.ɜː.rənt]

emulant noun
[UK: ˈemjʊlənt] [US: ˈemjʊlənt]

opposer [opposers] noun
[UK: əˈpəʊzə ] [US: əˈpoʊzər ]

versenytárs (vmben) főnév

rival in something noun
[UK: ˈraɪ.vəl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈraɪ.vəl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

versenytárs nélküli melléknév

rivalless adjective
[UK: ˈraɪvələs ] [US: ˈraɪvələs ]

unrivalled adjective
[UK: ʌn.ˈraɪ.vəld] [US: ʌn.ˈraɪ.vəld]

versenytársat lepipál (átv)

leave a competitor standing[UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

versenytárs főnév

competitress noun
[UK: kəmpˈetɪtrəs] [US: kəmpˈeɾɪtrəs]

rivaless noun
[UK: rˈaɪvəlˌes] [US: rˈaɪvəlˌes]

<versenytársat lélektanilag félrevezető gondolkodás> főnév

gamesmanship noun

felülmúl egy versenytársat

leave a competitor standing[UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

kiszorítja versenytársát

crowd a competitor[UK: kraʊd ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r)] [US: ˈkraʊd ə kəm.ˈpe.tə.tər]

komoly versenytársa vknek

run somebody close[UK: rʌn ˈsʌm.bə.di kləʊz] [US: ˈrən ˈsʌm.ˌbɑː.di kloʊz]

run somebody hard[UK: rʌn ˈsʌm.bə.di hɑːd] [US: ˈrən ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhɑːrd]

lehagy egy versenytársat

leave a competitor standing[UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

lepipál egy versenytársat

leave a competitor standing[UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish