Hungarian-English dictionary » verkleidet meaning in English

Showing results for verkl
Search instead for verkleidet
HungarianEnglish
verkli főnév

barrel organ noun
[UK: ˈbæ.rəl ˈɔː.ɡən] [US: ˈbæ.rəl ˈɔːr.ɡən]

barrel-organ noun
[UK: ˈbæ.rəl ˈɔː.ɡən] [US: ˈbæ.rəl ˈɔːr.ɡən]

hand-organ noun
[UK: hænd ˈɔː.ɡən] [US: ˈhænd ˈɔːr.ɡən]

street piano noun
[UK: striːt pɪ.ˈæ.nəʊ] [US: ˈstriːt pi.ˈæno.ʊ]

street-organ noun
[UK: striːt ˈɔː.ɡən] [US: ˈstriːt ˈɔːr.ɡən]

verklis melléknév

organ-grinder adjective
[UK: ˈɔː.ɡən ˈɡraɪn.də(r)] [US: ˈɔːr.ɡən ˈɡraɪn.dər]

verklit forgat

grind a barrel organ[UK: ɡraɪnd ə ˈbæ.rəl ˈɔː.ɡən] [US: ˈɡraɪnd ə ˈbæ.rəl ˈɔːr.ɡən]

verklizik ige

grind a barrel organ verb
[UK: ɡraɪnd ə ˈbæ.rəl ˈɔː.ɡən] [US: ˈɡraɪnd ə ˈbæ.rəl ˈɔːr.ɡən]

ledarál egy dallamot (verklin)

grind out a tune[UK: ɡraɪnd ˈaʊt ə tjuːn] [US: ˈɡraɪnd ˈaʊt ə ˈtuːn]

zongoraverkli főnév

barrel-organ noun
[UK: ˈbæ.rəl ˈɔː.ɡən] [US: ˈbæ.rəl ˈɔːr.ɡən]

zongoraverkli főnév
zene

piano-organ noun
[UK: pɪ.ˈæ.nəʊ ˈɔː.ɡən] [US: pi.ˈæno.ʊ ˈɔːr.ɡən]

You can find it in:

HungarianEnglish