Hungarian-English dictionary » trau schau wem meaning in English

Similar results:
Hungarian: tau, taraj, tartu, trafó, train
HungarianEnglish
trauma főnév

trauma◼◼◼ noun
[UK: ˈtrɔː.mə] [US: ˈtrɒ.mə]

Wembley főnév

Wembley◼◼◼ noun
[UK: ˈwem.bli] [US: ˈwem.bli]

trauma (traumatismus) főnév

traumatism noun
[UK: trˈɔːmətˌɪzəm] [US: trˈɔːmətˌɪzəm]

trauma (trauma) főnév

trauma, traumata noun
[UK: ˈtrɔː.mə ˈtrɔː.mə.tə] [US: ˈtrɒ.mə ˈtrɔː.mə.tə]

sérülés (trauma) főnév

trauma, traumata noun
[UK: ˈtrɔː.mə ˈtrɔː.mə.tə] [US: ˈtrɒ.mə ˈtrɔː.mə.tə]

Schaurteit (ásv) főnév

Schaurteite noun
[UK: ʃˈɔːətˌeɪt] [US: ʃˈɔːətˌeɪt]

ártalom (laesio, trauma) főnév

damage◼◼◼ noun
[UK: ˈdæ.mɪdʒ] [US: ˈdæ.mədʒ]

sérülés (laesio, trauma) főnév

damage◼◼◼ noun
[UK: ˈdæ.mɪdʒ] [US: ˈdæ.mədʒ]

You can find it in:

HungarianEnglish