Hungarian-English dictionary »

torzulás meaning in English

HungarianEnglish
torzulás főnév

distortion [distortions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

flutter [flutters] noun
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

skewness [skewnesses] noun
[UK: ˈskjuːnəs ] [US: ˈskjunəs ]

torzulási melléknév

distortional adjective
[UK: dɪsˈtɔːʃən(ə)l ] [US: dɪˈstɔrʃən(ə)l ]

torzulásmentes melléknév

distortionless adjective
[UK: dɪsˈtɔːʃənləs ] [US: dɪˈstɔrʃənləs ]

eltorzulás főnév

distortion [distortions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

contortion [contortions]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtɔːʃ.n̩] [US: kən.ˈtɔːr.ʃn̩]

strain [strains] noun
[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

discomposure noun
[UK: ˌdɪs.kəm.ˈpəʊʒ.ə(r)] [US: ˌdɪs.kəm.ˈpoʊʒ.ər]

eltorzulás (deformatio, deformitas) főnév

deformation [deformations]◼◼◼ noun
[UK: ˌdiː.fɔː.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌdi.fɔːr.ˈmeɪʃ.n̩]

eltorzulás (malformatio) főnév

malconformation noun
[UK: mˌalkənfɔːmˈeɪʃən] [US: mˌælkənfoːrmˈeɪʃən]

jeltorzulás főnév

signal distortion noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˈsɪɡ.nəl ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

You can find it in:

HungarianEnglish