Hungarian-English dictionary » tomar conta das crianças meaning in English

Similar results:
Hungarian: thomas, tombak, tompor, támkar, takar
HungarianEnglish
elsorvadás (contabescencia) főnév

contabescence noun
[UK: kəntˈeɪbsəns] [US: kəntˈeɪbsəns]

Daskovait (ásv) főnév

Dashkovaite noun
[UK: dˈaʃkəvˌeɪt] [US: dˈæʃkəvˌeɪt]

You can find it in:

HungarianEnglish