Hungarian-English dictionary » to sb 's astonishment meaning in English

HungarianEnglish
Sborgit (ásv) főnév

Sborgite noun
[UK: ˈesbˈɔːdʒaɪt] [US: ˈesbˈoːrdʒaɪt]

vezet (to valamire) ige

conduce verb

hozzáillő (to vmhez) melléknév

appropriate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

folyamodás (to vmhez/vkhez) főnév
jog

appeal◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpiːl] [US: ə.ˈpiːl]

menyasszony-to-be

bride-to-be

megfelelő (to valaminek) melléknév

answering adjective

alkalmaz (to vmhez) ige

appropriate◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

vonatkozik (to vmre) ige

apply◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

back-to-back főnév

back-to-back noun
[UK: ˈbæk tuː ˈbæk] [US: ˈbæk ˈtuː ˈbæk]

peer-to-peer főnév

peer-to-peer noun

fordít (to vmlyen célra) ige

apply◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

fordul (to vmhez, vkhez) ige
jog

appeal◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpiːl] [US: ə.ˈpiːl]

arányosít (to vmt vmhez) ige

adjust verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

beenged (to - vmbe) ige

admit◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

nemi kapcsolata van (to vkvel) ige
sp

approach verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

felrak (sg to sg vmt vmre) ige

apply verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

sóvárgás (for/vmire; to do vmt tenni) főnév

anxiety noun
[UK: æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: æŋ.ˈzaɪə.ti]

szó beékelése a "to" és a főnévi igenév közé

split infinitive[UK: splɪt ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv] [US: ˈsplɪt ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

You can find it in:

HungarianEnglish