Hungarian-English dictionary »

tartózkodás (vmitől) meaning in English

HungarianEnglish
tartózkodás (vmitől)

eschewal of something verb
[UK: ˈeʃjuːəl ɒv sˈʌmθɪŋ] [US: ˈeʃjuːəl ʌv sˈʌmθɪŋ]

eschewance of something verb
[UK: ˈeʃjuːəns ɒv sˈʌmθɪŋ] [US: ˈeʃjuːəns ʌv sˈʌmθɪŋ]

forbearance from doing something verb
[UK: fɔː.ˈbeə.rəns frəm ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: fɔːr.ˈbe.rəns frəm ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

forbearance of something verb
[UK: fɔː.ˈbeə.rəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: fɔːr.ˈbe.rəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

stand-off [stand-offs] noun
[UK: stænd ɒf] [US: ˈstænd ˈɒf]

You can find it in:

HungarianEnglish