Hungarian-English dictionary »

tapogatózva meaning in English

HungarianEnglish
tapogatózva határozószó

gropingly◼◼◼ adverb
[UK: ˈɡrəʊ.pɪŋ.li] [US: ˈɡroʊ.pɪŋ.li]

tapogatózva halad

feel one's way[UK: fiːl wʌnz ˈweɪ] [US: ˈfiːl wʌnz ˈweɪ]

tapogatózva keres

feel about[UK: fiːl ə.ˈbaʊt] [US: ˈfiːl ə.ˈbaʊt]

grope[UK: ɡrəʊp] [US: ɡroʊp]

tapogatózva keres (vmit) ige

grope after something verb
[UK: ɡrəʊp ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɡroʊp ˈæf.tər ˈsʌm.θɪŋ]

grope for something verb
[UK: ɡrəʊp fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɡroʊp ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

tapogatózva keresgél (vmit) ige

poke about for something verb
[UK: pəʊk ə.ˈbaʊt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: poʊk ə.ˈbaʊt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

tapogatózva keresi az utat

grope one's way[UK: ɡrəʊp wʌnz ˈweɪ] [US: ɡroʊp wʌnz ˈweɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish