Hungarian-English dictionary »

túlszárnyal meaning in English

HungarianEnglish
túlszárnyal ige

exceed [exceeded, exceeded, exceeding, exceeds]◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈsiːd] [US: ɪk.ˈsiːd]

top [topped, topped, topping, tops]◼◼◻ verb
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

outshine [outshone, outshone, outshining, outshines]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˌaʊt.ˈʃaɪn ˌaʊt.ˈʃɒn ˌaʊt.ˈʃɒn] [US: ˈaʊ.ˌtʃaɪn aʊˈtʃoʊn aʊˈtʃoʊn]

outstrip [outstripped, outstripped, outstripping, outstrips]◼◼◻ verb
[UK: ˌaʊt.ˈstrɪp] [US: aʊt.ˈstrɪp]

eclipse [eclipsed, eclipsed, eclipsing, eclipses]◼◼◻ verb
[UK: ɪ.ˈklɪps] [US: ɪ.ˈklɪps]

flog [flogged, flogged, flogging, flogs] verb
[UK: flɒɡ] [US: ˈflɑːɡ]

mend [mended, mended, mending, mends] verb
[UK: mend] [US: ˈmend]

outsoar verb
[UK: aʊtsˈɔː] [US: aʊtsˈoːr]

oversoar verb
[UK: ˌəʊvəˈsɔː ] [US: ˌoʊvərˈsɔr ]

put into the shade verb
[UK: ˈpʊt ˈɪn.tə ðə ʃeɪd] [US: ˈpʊt ˌɪn.ˈtuː ðə ˈʃeɪd]

soar past verb
[UK: sɔː(r) pɑːst] [US: ˈsɔːr ˈpæst]

throw into the shade verb
[UK: ˈθrəʊ ˈɪn.tə ðə ʃeɪd] [US: ˈθroʊ ˌɪn.ˈtuː ðə ˈʃeɪd]

túlszárnyal (vmit) ige

tower above something verb
[UK: ˈtaʊə(r) ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtaʊər ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ]

túlszárnyal vkt

get the bulge on somebody[UK: ˈɡet ðə bʌldʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈbəldʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

improve upon somebody[UK: ɪm.ˈpruːv ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪm.ˈpruːv ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

outrival somebody[UK: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túlszárnyal vkt (átv)

have the bulge on somebody[UK: həv ðə bʌldʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈbəldʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túlszárnyalható (átv) melléknév

surpassable adjective
[UK: sɜːˈpɑːsəbl ] [US: sərˈpæsəbl ]

túlszárnyalni akaró melléknév

emulous adjective
[UK: ˈe.mjʊ.ləs] [US: ˈe.mjʊ.ləs]

túlszárnyalt melléknév

outshone◼◼◼ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈʃɒn] [US: aʊˈtʃoʊn]

merészségben túlszárnyal ige

outdare verb
[UK: aʊt.ˈdeə] [US: ˌaʊt.ˈder]

sebességben túlszárnyal ige

outspeed [outspeeded | outsped, outspeeded | outsped] irregular verb
[UK: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt] [US: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt]

ugrásszerűen utoléri és túlszárnyalja

overtake and outstrip by rapid leaps[UK: ˌəʊv.ə.ˈteɪk ənd ˌaʊt.ˈstrɪp baɪ ˈræ.pɪd liːps] [US: ˌoʊv.ə.ˈteɪk ænd aʊt.ˈstrɪp baɪ ˈræ.pəd ˈliːps]

vk túlszárnyalása gonoszságban

outheroding[UK: aʊthˈerədɪŋ] [US: aʊthˈerədɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish