Ungarisch-Englisch Wörterbuch » túlszárnyal Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
túlszárnyal ige

outstrip◼◼◼ verb
[UK: ˌaʊt.ˈstrɪp] [US: aʊt.ˈstrɪp]

eclipse◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈklɪps] [US: ɪ.ˈklɪps]

exceed verb
[UK: ɪk.ˈsiːd] [US: ɪk.ˈsiːd]

flog verb
[UK: flɒɡ] [US: ˈflɑːɡ]

mend verb
[UK: mend] [US: ˈmend]

outshine (outshone, outshone) verb
[UK: ˌaʊt.ˈʃaɪn ˌaʊt.ˈʃɒn ˌaʊt.ˈʃɒn] [US: ˈaʊ.ˌtʃaɪn aʊˈtʃoʊn aʊˈtʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

outsoar verb
[UK: aʊtsˈɔː] [US: aʊtsˈoːr]

oversoar verb
[UK: ˌəʊvəˈsɔː ] [US: ˌoʊvərˈsɔr ]

put into the shade verb
[UK: ˈpʊt ˈɪn.tə ðə ʃeɪd] [US: ˈpʊt ˌɪn.ˈtuː ðə ˈʃeɪd]

soar past verb
[UK: sɔː(r) pɑːst] [US: ˈsɔːr ˈpæst]

throw into the shade verb
[UK: ˈθrəʊ ˈɪn.tə ðə ʃeɪd] [US: ˈθroʊ ˌɪn.ˈtuː ðə ˈʃeɪd]

top verb
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

túlszárnyal (vmit) ige

tower above something verb
[UK: ˈtaʊə(r) ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtaʊər ə.ˈbʌv ˈsʌm.θɪŋ]

túlszárnyal vkt

get the bulge on somebody[UK: ˈɡet ðə bʌldʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈbəldʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

improve upon somebody[UK: ɪm.ˈpruːv ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˌɪm.ˈpruːv ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

outrival somebody[UK: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túlszárnyal vkt (átv)

have the bulge on somebody[UK: həv ðə bʌldʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈbəldʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

túlszárnyalható (átv) melléknév

surpassable adjective
[UK: sɜːˈpɑːsəbl ] [US: sərˈpæsəbl ]

túlszárnyalni akaró melléknév

emulous adjective
[UK: ˈe.mjʊ.ləs] [US: ˈe.mjʊ.ləs]

túlszárnyalt melléknév

outshone adjective
[UK: ˌaʊt.ˈʃɒn] [US: aʊˈtʃoʊn]

merészségben túlszárnyal ige

outdare verb
[UK: aʊt.ˈdeə] [US: ˌaʊt.ˈder]

sebességben túlszárnyal

outspeed (outspeeded outsped, outspeeded outsped)[UK: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdɪd ˈaʊtspt] [US: aʊtspˈiːd aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt aʊtspˈiːdᵻd ˈaʊtspt]

ugrásszerűen utoléri és túlszárnyalja

overtake and outstrip by rapid leaps[UK: ˌəʊv.ə.ˈteɪk ənd ˌaʊt.ˈstrɪp baɪ ˈræ.pɪd liːps] [US: ˌoʊv.ə.ˈteɪk ænd aʊt.ˈstrɪp baɪ ˈræ.pəd ˈliːps]

vk túlszárnyalása gonoszságban

outheroding[UK: aʊthˈerədɪŋ] [US: aʊthˈerədɪŋ]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies