Hungarian-English dictionary » tökéletesség meaning in English

HungarianEnglish
tökéletesség főnév

perfection◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈfek.ʃn̩] [US: pər.ˈfek.ʃn̩]

excellence◼◼◻ noun
[UK: ˈek.sə.ləns] [US: ˈek.sə.ləns]

exquisiteness noun
[UK: ɪk.ˈskwɪz.ɪt.nəs] [US: ɪk.ˈskwɪz.ɪt.nəs]

fairness noun
[UK: ˈfeə.nɪs] [US: ˈfer.nəs]

flawlessness noun
[UK: ˈflɔːlɪsnəs ] [US: ˈflɔləsnəs ]

prime noun
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

absoluteness noun
[UK: ˈæb.sə.luːt.nəs] [US: ˈæb.sə.ˌluːt.nəs]

consummation noun
[UK: ˌkɒn.sə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈmeɪʃ.n̩]

tökéletesség netovábbja

prime of perfection[UK: praɪm əv pə.ˈfek.ʃn̩] [US: ˈpraɪm əv pər.ˈfek.ʃn̩]

a megtestesült tökéletesség

the pink of perfection[UK: ðə pɪŋk əv pə.ˈfek.ʃn̩] [US: ðə ˈpɪŋk əv pər.ˈfek.ʃn̩]

művészi tökéletesség főnév

artistry◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.tɪ.stri] [US: ˈɑːr.tə.stri]

You can find it in:

HungarianEnglish