Hungarian-English dictionary » tágul meaning in English

HungarianEnglish
tágul ige

widen◼◼◼ verb
[UK: ˈwaɪd.n̩] [US: ˈwaɪd.n̩]

expand◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspænd] [US: ɪk.ˈspænd]

broaden◼◻◻ verb
[UK: ˈbrɔːd.n̩] [US: ˈbrɒd.n̩]

dilate◼◻◻ verb
[UK: daɪ.ˈleɪt] [US: daɪ.ˈleɪt]

slack verb
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

slacken verb
[UK: ˈslækən] [US: sˈlækən]

tágulat (dilatatio) főnév

dilatation noun
[UK: ˌdaɪ.lə.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.lə.ˈteɪʃ.n̩]

dilation noun
[UK: daɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: daɪ.ˈleɪʃ.n̩]

tágulat (ectasia, dilatatio, distensio, expansio) főnév

ectasia (dilatation, distention, expansion) noun
[UK: ektˈeɪziə] [US: ektˈeɪʒə]

tágulattal járó szívizombántalom (cardiomyopathia dilatativa)

dilated cardiomyopathy (DCM)[UK: daɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: daɪ.ˈleɪ.təd]

tágulás főnév

expansion◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩]

dilatation noun
[UK: ˌdaɪ.lə.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.lə.ˈteɪʃ.n̩]

enlargement noun
[UK: ɪn.ˈlɑːdʒ.mənt] [US: ɪn.ˈlɑːrdʒ.mənt]

expansiveness noun
[UK: ɪk.ˈspæn.sɪv.nəs] [US: ɪk.ˈspæn.sɪv.nəs]

extension noun
[UK: ɪk.ˈsten.ʃn̩] [US: ɪk.ˈsten.ʃn̩]

slackening noun
[UK: ˈslæk.ən.ɪŋ] [US: sˈlæk.ən.ɪŋ]

tágulás (dilatatio) főnév

dilation◼◼◼ noun
[UK: daɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: daɪ.ˈleɪʃ.n̩]

tágulás (ectasia, dilatatio, distensio, expansio) főnév

ectasia (dilatation, distention, expansion) noun
[UK: ektˈeɪziə] [US: ektˈeɪʒə]

tágulási csavar

expansion bolt[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ bəʊlt] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ boʊlt]

tágulásszabályozó retesz

expansion damper[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ ˈdæm.pə(r)] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ ˈdæm.pər]

tágulásszabályozó szelep

expansion damper[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ ˈdæm.pə(r)] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ ˈdæm.pər]

tágulékony

expansive[UK: ɪk.ˈspæn.sɪv] [US: ɪk.ˈspæn.sɪv]

tágulékonyság

expansiveness[UK: ɪk.ˈspæn.sɪv.nəs] [US: ɪk.ˈspæn.sɪv.nəs]

táguló melléknév

dilatable adjective
[UK: daɪ.ˈleɪ.təbl] [US: daɪ.ˈleɪ.təbl]

dIstended adjective
[UK: dɪ.ˈsten.dɪd] [US: ˌdɪ.ˈsten.dəd]

expansive adjective
[UK: ɪk.ˈspæn.sɪv] [US: ɪk.ˈspæn.sɪv]

táguló palástú dugattyú

expanding-skirt piston[UK: ɪksˈpændɪŋ skɜːt ˈpɪstən ] [US: ɪkˈspændɪŋ skɜrt ˈpɪstən ]

bronchustágulat (bronchial mucocele)

bronchocele (dilatation of a bronchus)[UK: brˈɒnkəʊsəl] [US: brˈɑːnkoʊsəl]

gyomortágulás (megalogastria) főnév

megalogastria noun
[UK: mˌeɡələɡˈastriə] [US: mˌeɡələɡˈæstriə]

hajszálértágulat főnév

telangiectasia noun

hajszálértágulat (telangiectasis, telangiectasia) főnév

telangiectasis noun
[UK: tˌeləŋɡaɪktˈɑːsiz] [US: tˌeləŋɡaɪktˈɑːsiz]

hörgőtágulat (bronchiectasia) főnév

bronchiectasis noun
[UK: brˌɒnkaɪktˈɑːsiz] [US: brˌɑːnkaɪktˈɑːsiz]

tágulás főnév

thermal expansion◼◼◼ noun

expansion◼◻◻ noun
[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩]

tágulási tényező

expansion coefficient[UK: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: ɪk.ˈspæn.ʃn̩ ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

kitágul ige

widen◼◼◼ verb
[UK: ˈwaɪd.n̩] [US: ˈwaɪd.n̩]

dilate◼◼◻ verb
[UK: daɪ.ˈleɪt] [US: daɪ.ˈleɪt]

expand◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspænd] [US: ɪk.ˈspænd]

come loose verb
[UK: kʌm luːs] [US: ˈkəm ˈluːs]

get loose verb
[UK: ˈɡet luːs] [US: ˈɡet ˈluːs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies