Hungarian-English dictionary » szelence meaning in English

HungarianEnglish
szelence főnév

box◼◼◼ noun
[UK: bɒks] [US: ˈbɑːks]

case◼◻◻ noun
[UK: keɪs] [US: ˈkeɪs]

etui noun
[UK: e.tui] [US: e.tui]

etwee noun
[UK: e.ˈtwiː] [US: e.ˈtwiː]

saggar noun
[UK: ˈsæ.ɡə] [US: ˈsæ.ɡʌr]

sagger noun
[UK: ˈsæ.ɡə] [US: ˈsæ.ɡʌr]

(tömszelence) vakdugó

knockout[UK: ˈnɒk.aʊt] [US: ˈnɑːˌk.ɑːwt]

aneroid szelence

diaphragm[UK: ˈdaɪə.fræm] [US: ˈdaɪə.ˌfræm]

botanizáló-szelence főnév

vasculum noun
[UK: vˈaskjʊləm] [US: vˈæskjʊləm]

burnótos szelence főnév

snuff-box noun
[UK: snʌf bɒks] [US: ˈsnəf ˈbɑːks]

burnótszelence főnév

snuffbox◼◼◼ noun
[UK: ˈsnʌf.bɒks] [US: ˈsnʌf.bɑːks]

sneeze-box noun
[UK: sniːz bɒks] [US: ˈsniːz ˈbɑːks]

dohányszelence főnév

snuff-box noun
[UK: snʌf bɒks] [US: ˈsnəf ˈbɑːks]

tobacco-jar noun
[UK: tə.ˈbæk.əʊ dʒɑː(r)] [US: tə.ˈbæˌko.ʊ ˈdʒɑːr]

hajó hátsó tömszelence

stern-gland[UK: stɜːn ɡlænd] [US: ˈstɝːn ˈɡlænd]

iszapoló szelence főnév

sludger noun
[UK: ˈslʌʤə ] [US: ˈslʌʤər ]

kenőszelence főnév

oiler noun
[UK: ˈɔɪ.lə(r)] [US: ˌɔɪ.lər]

légmentes szelence (légsúlymérőé)

vacuum-box[UK: ˈvæ.kjʊəm bɒks] [US: ˈvæ.kjuːm ˈbɑːks]

olajozó szelence

oil-cup[UK: ɔɪl kʌp] [US: ˌɔɪl kʌp]

oiler noun
[UK: ˈɔɪ.lə(r)] [US: ˌɔɪ.lər]

Pandóra szelencéje

Pandora's box[UK: pæn.ˈdɔːəz bɒks] [US: pæn.ˈdɔː.rəz ˈbɑːks]

pirulás szelence főnév

pillbox noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

púderszelence főnév

flapjack noun
[UK: ˈflæp.dʒæk] [US: ˈflæp.dʒæk]

tömszelence főnév

gland◼◼◼ noun
[UK: ɡlænd] [US: ˈɡlænd]

stuffing-box noun
[UK: ˈstʌf.ɪŋ bɒks] [US: ˈstʌf.ɪŋ ˈbɑːks]

tömszelence főnév
műsz

packing-gland noun
[UK: ˈpækɪŋ ɡlænd] [US: ˈpækɪŋ ˈɡlænd]

tubákos szelence

snuff-box noun
[UK: snʌf bɒks] [US: ˈsnəf ˈbɑːks]

snuffbox[UK: ˈsnʌf.bɒks] [US: ˈsnʌf.bɑːks]

tubákszelence főnév

mull noun
[UK: mʌl] [US: ˈməl]

védőszelence főnév

fuse-box noun
[UK: fjuːz bɒks] [US: ˈfjuːz ˈbɑːks]

zsírzó szelence

oil-box[UK: ɔɪl bɒks] [US: ˌɔɪl ˈbɑːks]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies