Hungarian-English dictionary »

szahara meaning in English

HungarianEnglish
Szahara főnév

Sahara◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈhe.rə] [US: sə.ˈhe.rə]

szaharai főnév

Saharan◼◼◼ noun
[UK: ˈsæ.hə.rən] [US: ˈsæ.hə.rən]

a Szahara végtelenje

vastitude of Sahara[UK: vˈastɪtjˌuːd ɒv səhˈɑːrə] [US: vˈæstɪtˌuːd ʌv səhˈærə]

a Szaharát átszelő

trans-Saharan[UK: trænz ˈsæ.hə.rən] [US: ˈtrænz ˈsæ.hə.rən]

aszó (Szaharában) főnév

waddy noun
[UK: ˈwɑː.di] [US: ˈwɑː.di]

wady noun
[UK: wˈeɪdi] [US: wˈeɪdi]

homokbuckás terület a Szaharában főnév

erg [ergs] noun
[UK: ɜːɡ] [US: ɝːɡ]

Nílus-szaharai főnév

Nilo-Saharan noun
[UK: nˈaɪləʊsˈaharən] [US: nˈaɪloʊsˈæhærən]

Nyugat-Szahara főnév

Western Sahara noun
[UK: ˈwe.stən sə.ˈhe.rə] [US: ˈwe.stərn sə.ˈhe.rə]

szub-szaharai melléknév

sub-Saharan◼◼◼ adjective
[UK: sʌb ˈsæ.hə.rən] [US: ˈsəb ˈsæ.hə.rən]

szubszaharai melléknév

sub-Saharan◼◼◼ adjective
[UK: sʌb ˈsæ.hə.rən] [US: ˈsəb ˈsæ.hə.rən]

transz-szaharai melléknév

trans-Saharan adjective
[UK: trænz ˈsæ.hə.rən] [US: ˈtrænz ˈsæ.hə.rən]

visszaháramlás (tulajdonjogé) főnév

reversion [reversions] noun
[UK: rɪ.ˈvɜːʃ.n̩] [US: rɪ.ˈvɝː.ʒən]

visszaháramlik ige

revert [reverted, reverted, reverting, reverts]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈvɜːt] [US: rɪ.ˈvɝːt]

rebound [rebounded, rebounded, rebounding, rebounds] verb
[UK: rɪ.ˈbaʊnd] [US: ri.ˈbaʊnd]

visszaháramló melléknév
jog

revertive adjective
[UK: rɪvˈɜːtɪv] [US: rɪvˈɜːɾɪv]

You can find it in:

HungarianEnglish