English-Hungarian dictionary »

sahara meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Sahara noun
[UK: sə.ˈhe.rə]
[US: sə.ˈhe.rə]

Szahara◼◼◼ főnév

Saharan noun
[UK: ˈsæ.hə.rən]
[US: ˈsæ.hə.rən]

szaharai◼◼◼ főnév

Nilo-Saharan noun
[UK: nˈaɪləʊsˈaharən]
[US: nˈaɪloʊsˈæhærən]

Nílus-szaharai főnév

sub-Saharan adjective
[UK: sʌb ˈsæ.hə.rən]
[US: ˈsəb ˈsæ.hə.rən]

szub-szaharai◼◼◼ melléknév

szubszaharai◼◻◻ melléknév

Sub-Saharan Africa proper noun
[UK: sʌb ˈsæ.hə.rən ˈæ.frɪk.ə]
[US: ˈsəb ˈsæ.hə.rən ˈæ.frɪk.ə]

Fekete-Afrika tulajdonnév

trans-Saharan [UK: trænz ˈsæ.hə.rən]
[US: ˈtrænz ˈsæ.hə.rən]

a Szaharát átszelő

transz-szaharai melléknév

vastitude of Sahara [UK: vˈastɪtjˌuːd ɒv səhˈɑːrə]
[US: vˈæstɪtˌuːd ʌv səhˈærə]

a Szahara végtelenje

Western Sahara noun
[UK: ˈwe.stən sə.ˈhe.rə]
[US: ˈwe.stərn sə.ˈhe.rə]

Nyugat-Szahara főnév

You can find it in:

EnglishHungarian