Hungarian-English dictionary »

színvonal meaning in English

HungarianEnglish
színvonal főnév

standard [standards]◼◼◼ noun
[UK: ˈstæn.dəd] [US: ˈstæn.dərd]

level [levels]◼◼◻ noun
[UK: ˈlev.l̩] [US: ˈlev.l̩]

plane [planes] noun
[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

színvonalas

up to par◼◼◼ adverb
[UK: ʌp tuː pɑː(r)] [US: ʌp ˈtuː ˈpɑːr]

high-standard adjective
[UK: haɪ ˈstæn.dəd] [US: ˈhaɪ ˈstæn.dərd]

of high standard adjective
[UK: əv haɪ ˈstæn.dəd] [US: əv ˈhaɪ ˈstæn.dərd]

színvonaltalan melléknév

substandard adjective
[UK: ˌsʌb.ˈstæn.dəd] [US: səb.ˈstæn.dərd]

színvonalát eléri

draw up with[UK: drɔː ʌp wɪð] [US: ˈdrɒ ʌp wɪθ]

alacsonyabb színvonalra szállít

level down[UK: ˈlev.l̩ daʊn] [US: ˈlev.l̩ ˈdaʊn]

alsó színvonal alatti melléknév

submarginal adjective
[UK: sˈʌbmɑːdʒˌɪnəl] [US: sˈʌbmɑːrdʒˌɪnəl]

az emberi színvonalat el nem érő melléknév

sub-human adjective
[UK: sʌb ˈhjuː.mən] [US: ˈsəb ˈhjuː.mən]

azonos színvonalú (vmivel)

be level with something[UK: bi ˈlev.l̩ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈlev.l̩ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

csökkenti az életszínvonalát

take in a reef[UK: teɪk ɪn ə riːf] [US: ˈteɪk ɪn ə ˈriːf]

egy színvonalon álló

be on a par with[UK: bi ɒn ə pɑː(r) wɪð] [US: bi ɑːn ə ˈpɑːr wɪθ]

be on par with

eléri a színvonalát

be up to one's standards[UK: bi ʌp tuː wʌnz ˈstæn.dədz] [US: bi ʌp ˈtuː wʌnz ˈstæn.dərdz]

eléri vk színvonalát

get up to somebody[UK: ˈɡet ʌp tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ʌp ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

emberi színvonalat el nem érő melléknév

subhuman adjective
[UK: ˌsʌb.ˈhjuː.mən] [US: ˌsʌb.ˈhjuː.mən]

hirtelen színvonalsüllyedés főnév

bathos noun
[UK: ˈbeɪ.θɒs] [US: ˈbeɪ.θɒs]

hirtelen színvonalsüllyedéssel járó (irodalmi műben) melléknév

anticlimactic adjective
[UK: ˌæn.ti.klaɪ.ˈmæk.tɪk] [US: ˌæn.ti.klaɪ.ˈmæk.tɪk]

anticlimactical adjective
[UK: ˌantɪklaɪmˈaktɪkəl] [US: ˌæntɪklaɪmˈæktɪkəl]

kultúrszínvonal főnév

mediaevalism noun
[UK: mˈiːdiːərˌevəlˌɪzəm] [US: mˈiːdiːəˌevəlˌɪzəm]

medievalism noun
[UK: ˌme.dɪ.ˈiː.və.lɪzm] [US: ˈmiː.diː.ˈiː.və.ˈlɪ.zəm]

leszáll közönsége színvonalára

condescend to one's public[UK: ˌkɒn.dɪ.ˈsend tuː wʌnz ˈpʌ.blɪk] [US: ˌkɑːn.də.ˈsend ˈtuː wʌnz ˈpʌ.blɪk]

magas szellemi színvonalú dolog

third programme[UK: ˈθɜːd ˈprəʊ.ɡræm] [US: ˈθɝːd ˈproʊ.ɡræm]

magas színvonalon tartás (átv) főnév

sustention noun
[UK: səs.ˈten.ʃən] [US: sə.ˈsten.ʃən]

magas színvonalú

high-level adjective
[UK: haɪ ˈlev.l̩] [US: ˈhaɪ ˈlev.l̩]

high-standard[UK: haɪ ˈstæn.dəd] [US: ˈhaɪ ˈstæn.dərd]

high-toned adjective
[UK: haɪ təʊnd] [US: ˈhaɪ ˈtoʊnd]

magas színvonalú dolog

third programme[UK: ˈθɜːd ˈprəʊ.ɡræm] [US: ˈθɝːd ˈproʊ.ɡræm]

magas életszínvonal

high standard of living◼◼◼[UK: haɪ ˈstæn.dəd əv ˈlɪv.ɪŋ] [US: ˈhaɪ ˈstæn.dərd əv ˈlɪv.ɪŋ]

magasabb színvonalra emel

level up[UK: ˈlev.l̩ ʌp] [US: ˈlev.l̩ ʌp]

meghaladja a hallgatóság értelmi színvonalát

be over the heads of the audience[UK: bi ˈəʊv.ə(r) ðə hedz əv ðə ˈɔː.diəns] [US: bi ˈoʊv.r̩ ðə ˈhedz əv ðə ˈɑː.diəns]

nem üti meg (vmnek) a színvonalát

come short of something[UK: kʌm ʃɔːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkəm ˈʃɔːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

nem üti meg (vmnek) a színvonalát (átv)

fall short of something[UK: fɔːl ʃɔːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɑːl ˈʃɔːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

nem üti meg a színvonalat

come short of[UK: kʌm ʃɔːt əv] [US: ˈkəm ˈʃɔːrt əv]

világszínvonal főnév

world standard noun
[UK: wɜːld ˈstæn.dəd] [US: ˈwɝːld ˈstæn.dərd]

világszínvonalú melléknév

world-class◼◼◼ adjective
[UK: wɜːld klɑːs] [US: ˈwɝːld ˈklæs]

vknek a színvonalára süllyed (átv)

descend to somebody's level[UK: dɪ.ˈsend tuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈlev.l̩] [US: də.ˈsend ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈlev.l̩]

vmlyen színvonalra emel

key to a standard[UK: kiː tuː ə ˈstæn.dəd] [US: ˈkiː ˈtuː ə ˈstæn.dərd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish