Hungarian-English dictionary »

szétnyit meaning in English

HungarianEnglish
szétnyit ige

unfold [unfolded, unfolded, unfolding, unfolds]◼◼◼ verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

unclench◼◼◻ verb
[UK: ˈʌn.ˈklentʃ] [US: ən.ˈklentʃ]

uncross [uncrossed, uncrossed, uncrossing, uncrosses]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈkrɒs] [US: ʌn.ˈkrɒs]

unfurl [unfurled, unfurled, unfurling, unfurls]◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈfɜːl] [US: ʌn.ˈfɝːl]

open out verb
[UK: ˈəʊ.pən ˈaʊt] [US: ˈoʊ.pən ˈaʊt]

unclinch verb
[UK: ˌʌnˈklɪnʧ ] [US: ʌnˈklɪnʧ ]

undouble verb
[UK: ˌʌnˈdʌbl ] [US: ʌnˈdʌbəl ]

szétnyit (függönyt) ige

draw [drew, drawn] irregular verb
[UK: drɔː druː drɔːn] [US: ˈdrɒ ˈdruː ˈdrɒn]

szétnyitható album

folding album[UK: ˈfəʊld.ɪŋ ˈæl.bəm] [US: ˈfoʊld.ɪŋ ˈæl.bəm]

szétnyitható tortaforma főnév

springform noun
[UK: sprˈɪŋfɔːm] [US: sprˈɪŋfɔːrm]

You can find it in:

HungarianEnglish