Hungarian-English dictionary »

staccato ruf [z b silbermöwe] meaning in English

HungarianEnglish
staccato főnév

staccato◼◼◼ noun
[UK: stəˈk.ɑː.təʊ] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ]

staccato vonóvezetés

staccato bowing[UK: stəˈk.ɑː.təʊ ˈbəʊɪŋ] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ ˈboʊɪŋ]

staccato jelzés

staccato mark[UK: stəˈk.ɑː.təʊ mɑːk] [US: stəˈk.ɑːˌto.ʊ ˈmɑːrk]

hódmókus (Aplodontia rufa) főnév

ground bear noun
[UK: ɡraʊnd beə(r)] [US: ˈɡraʊnd ˈber]

mountain beaver [mountain beavers] noun
[UK: ˈmaʊn.tɪn ˈbiː.və(r)] [US: ˈmaʊn.tən ˈbiː.vər]

vörös fogoly (Alectoris rufa) főnév

red-legged partridge [red-legged partridges]◼◼◼ noun
[UK: red ˈle.ɡɪd ˈpɑː.trɪdʒ] [US: ˈred ˈle.ɡəd ˈpɑːr.trɪdʒ]

vöröslábú fogoly (Alectoris rufa) főnév

French partridg noun
[UK: frentʃ] [US: ˈfrentʃ]

édesvízi doktorhal (Garra rufa)

doctor fish (nibble fish, kangal fish)◼◼◼[UK: ˈdɒk.tə(r) fɪʃ] [US: ˈdɑːk.tər ˈfɪʃ]

vörös hódmókus (Aplodontia rufa)

ground bear[UK: ɡraʊnd beə(r)] [US: ˈɡraʊnd ˈber]

vöröslábú fogoly (Alectoris rufa) főnév

kew noun
[UK: ˈkjuː] [US: ˈkjuː]

vörös fogoly (Alectoris rufa)

kew[UK: ˈkjuː] [US: ˈkjuː]

vörös hódmókus (Aplodontia rufa) főnév

mountain beaver [mountain beavers] noun
[UK: ˈmaʊn.tɪn ˈbiː.və(r)] [US: ˈmaʊn.tən ˈbiː.vər]

vöröslábú fogoly (Alectoris rufa) főnév

Kurdish patridge noun
[UK: ˈkɜː.dɪʃ ˈpæ.ˌtrɪdʒ] [US: ˈkɝː.dɪʃ ˈpæ.ˌtrɪdʒ]

red-legged partridge [red-legged partridges] noun
[UK: red ˈle.ɡɪd ˈpɑː.trɪdʒ] [US: ˈred ˈle.ɡəd ˈpɑːr.trɪdʒ]

erdei vöröshangya (Formica rufa) röd skogsmyra

wood-ant[UK: wʊd ænt] [US: ˈwʊd ˈænt]