Hungarian-English dictionary »

ruhe meaning in English

HungarianEnglish
rühell ige

dislike [disliked, disliked, disliking, dislikes]◼◼◼ verb
[UK: dɪs.ˈlaɪk] [US: ˌdɪs.ˈlaɪk]

rühes melléknév

itchy◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪ.tʃi] [US: ˈɪ.tʃi]

shabby [shabbier, shabbiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃæ.bi] [US: ˈʃæ.bi]

rühes melléknév
szl

flipping adjective

rühes (scabiosus) melléknév

mangy [mangier, mangiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈmeɪn.dʒi] [US: ˈmeɪn.dʒi]

scabby [scabbier, scabbiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈskæ.bi] [US: ˈskæ.bi]

psoric adjective
[UK: sˈɔːrɪk] [US: sˈoːrɪk]

psorous adjective
[UK: sˈɔːrəs] [US: sˈoːrəs]

scabious adjective
[UK: ˈskeɪ.bɪəs] [US: ˈskeɪ.bɪəs]

rühesség (eben) (acarinosis, demodicosis, scabies) főnév

manginess noun
[UK: ˈmeɪnʤɪnəs ] [US: ˈmeɪnʤɪnəs ]

rühesség (sacbies) főnév

scab [scabs] noun
[UK: skæb] [US: ˈskæb]

rühesség (scabies) főnév

scabies◼◼◼ noun
[UK: ˈskeɪ.biːz] [US: ˈskeɪ.biːz]

scabbiness noun
[UK: skˈabɪnəs] [US: skˈæbɪnəs]

áruhenger főnév

cloth-beam noun
[UK: klɒθ biːm] [US: ˈklɒθ ˈbiːm]

You can find it in:

HungarianEnglish