Hungarian-English dictionary »

regél meaning in English

HungarianEnglish
regél főnév

romance [romances]◼◼◼ noun
[UK: rəʊ.ˈmæns] [US: roʊ.ˈmæns]

regélő főnév

skald noun
[UK: skɔːld] [US: skɔːld]

elregéli sirámait

go through a long jeremiad[UK: ɡəʊ θruː ə ˈlɒŋ ˌdʒe.rɪ.ˈmaɪæd] [US: ˈɡoʊ θruː ə ˈlɔːŋ ˌdʒe.rɪ.ˈmaɪæd]

fecskeseregélyek (Artamus)

Woodswallows[UK: wˈʊdswəlˌəʊz] [US: wˈʊdswəlˌoʊz]

hegyi seregély főnév

mynah [mynahs]◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪ.nə] [US: ˈmaɪ.nə]

neoregélia (Neoregelia carolinae) főnév

sundowner [sundowners] noun
[UK: ˈsʌn.daʊ.nə(r)] [US: ˈsʌn.daʊ.nər]

seregély (Sturnus vulgaris) főnév
GB

starling [starlings]◼◼◼ noun
[UK: ˈstɑːl.ɪŋ] [US: ˈstɑːrl.ɪŋ]

seregély (Sturnus vulgaris) főnév

European starling◼◻◻ noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈstɑːl.ɪŋ] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈstɑːrl.ɪŋ]

common starling◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒ.mən ˈstɑːl.ɪŋ] [US: ˈkɑː.mən ˈstɑːrl.ɪŋ]

seregélysármány (Dolichonyx oryzivorus) főnév

bobolink [bobolinks] noun
[UK: ˈbɒ.bə.lɪŋk] [US: ˈbɒ.bə.lɪŋk]

tarka seregély

crested starling[UK: ˈkre.stɪd ˈstɑːl.ɪŋ] [US: ˈkre.stəd ˈstɑːrl.ɪŋ]

rose starling[UK: rəʊz ˈstɑːl.ɪŋ] [US: roʊz ˈstɑːrl.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish