Hungarian-English dictionary »

rabba meaning in English

Showing results for rab
Search instead for rabba
HungarianEnglish
rab

prisoner [prisoners]◼◼◼ noun
[UK: ˈprɪz.nə(r)] [US: ˈprɪ.zə.nər]

captive◼◼◻ adjective
[UK: ˈkæp.tɪv] [US: ˈkæp.tɪv]

lag [lags]◼◻◻ noun
[UK: læɡ] [US: ˈlæɡ]

rábámul ige

gaze [gazed, gazed, gazing, gazes]◼◼◼ verb
[UK: ɡeɪz] [US: ˈɡeɪz]

leer [leered, leered, leering, leers]◼◻◻ verb
[UK: lɪə(r)] [US: ˈlɪr]

gaze at verb
[UK: ɡeɪz ət] [US: ˈɡeɪz ət]

stare in the face verb
[UK: steə(r) ɪn ðə feɪs] [US: ˈster ɪn ðə ˈfeɪs]

rábámul vkre

leer at somebody[UK: lɪə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlɪr ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rábámulás főnév

staring noun
[UK: ˈsteər.ɪŋ] [US: ˈster.ɪŋ]

Rabat főnév

Rabat◼◼◼ noun
[UK: rabat] [US: rabat]

rabatt főnév

reduction [reductions]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: rə.ˈdək.ʃn̩]

herbaceous border noun
[UK: hɜː.ˈbeɪ.ʃəs ˈbɔː.də(r)] [US: ər.ˈbeɪ.ʃəs ˈbɔːr.dər]

rabbi főnév

rabbi [rabbis]◼◼◼ noun
[UK: ˈræ.baɪ] [US: ˈræ.ˌbaɪ]

rabbinátus főnév
vall

rabbinate noun
[UK: ˈræ.bɪ.nɪt] [US: ˈræ.bɪ.nət]

rabbinikus melléknév
vall

rabbinic◼◼◼ adjective
[UK: ræ.ˈbɪ.nɪk] [US: ræ.ˈbɪ.nɪk]

rabbinikus tudományok vall

rabbinics[UK: rabˈɪnɪks] [US: ræbˈɪnɪks]

rabbinista melléknév

rabbinistic adjective
[UK: rˌabɪnˈɪstɪk] [US: rˌæbɪnˈɪstɪk]

rabbinista melléknév
vall

rabbinist adjective
[UK: rˈabɪnˌɪst] [US: rˈæbɪnˌɪst]

rabbinizmus főnév
vall tört

rabbinism noun
[UK: rˈabɪnˌɪzəm] [US: rˈæbɪnˌɪzəm]

rabbinusi melléknév

rabbinical◼◼◼ adjective
[UK: rə.ˈbɪ.nɪk.l̩] [US: rə.ˈbɪ.nɪk.l̩]

rabbinic adjective
[UK: ræ.ˈbɪ.nɪk] [US: ræ.ˈbɪ.nɪk]

rabbiság főnév

rabbinate◼◼◼ noun
[UK: ˈræ.bɪ.nɪt] [US: ˈræ.bɪ.nət]

Rabbittit (ásv) főnév

Rabbittite noun
[UK: rˈabɪtˌaɪt] [US: rˈæbɪtˌaɪt]

Rabdofán-(Ce) (ásv) főnév

Rhabdophane-(Ce) noun
[UK: rˈabdəfˌeɪn] [US: rˈæbdəfˌeɪn]

Rabdofán-(La) (ásv) főnév

Rhabdophane-(La) noun
[UK: rˈabdəfˌeɪn lˌa] [US: rˈæbdəfˌeɪn lˌæ]

Rabdofán-(Nd) (ásv) főnév

Rhabdophane-(Nd) noun
[UK: rˈabdəfˌeɪn] [US: rˈæbdəfˌeɪn]

Rabejacit (ásv) főnév

Rabejacite noun
[UK: rˈeɪbdʒəsˌaɪt] [US: rˈeɪbdʒəsˌaɪt]

rábélyegez ige

stamp on verb

rábélyegez (vmit) (vmre) ige

impress something upon something verb
[UK: ɪm.ˈpres ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpres ˈsʌm.θɪŋ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

rábeszél ige

persuade [persuaded, persuaded, persuading, persuades]◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈsweɪd] [US: pər.ˈsweɪd]

convince [convinced, convinced, convincing, convinces]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈvɪns] [US: kən.ˈvɪns]

work [worked, worked, working, works]◼◼◻ verb
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

tempt [tempted, tempted, tempting, tempts]◼◻◻ verb
[UK: tempt] [US: ˈtempt]

coax [coaxed, coaxed, coaxing, coaxes]◼◻◻ verb
[UK: kəʊks] [US: koʊks]

exhort [exhorted, exhorted, exhorting, exhorts] verb
[UK: ɪɡ.ˈzɔːt] [US: ɪg.ˈzɔːrt]

bring round verb
[UK: brɪŋ ˈraʊnd] [US: ˈbrɪŋ ˈraʊnd]

coax into verb
[UK: kəʊks ˈɪn.tə] [US: koʊks ˌɪn.ˈtuː]

coax to verb
[UK: kəʊks tuː] [US: koʊks ˈtuː]

reason into verb
[UK: ˈriː.zən ˈɪn.tə] [US: ˈriː.zən ˌɪn.ˈtuː]

talk over verb
[UK: ˈtɔːk ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɔːk ˈoʊv.r̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish