Hungarian-English dictionary »

rátalál meaning in English

HungarianEnglish
rátalál ige

find [found, found, finding, finds]◼◼◼ irregular verb
[UK: faɪnd] [US: ˈfaɪnd]

hit [hit, hit, hitting, hits]◼◻◻ irregular verb
[UK: hɪt hɪt hɪt] [US: ˈhɪt ˈhɪt ˈhɪt]

hit on◼◻◻ verb
[UK: hɪt ɒn] [US: ˈhɪt ɑːn]

come across◼◻◻ verb
[UK: kʌm ə.ˈkrɒs] [US: ˈkəm ə.ˈkrɒs]

hit up verb
[UK: hɪt ʌp] [US: ˈhɪt ʌp]

hit upon verb
[UK: hɪt ə.ˈpɒn] [US: ˈhɪt ə.ˈpɑːn]

alight upon verb
[UK: ə.ˈlaɪt ə.ˈpɒn] [US: ə.ˈlaɪt ə.ˈpɑːn]

make a lucky hit verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈlʌk.i hɪt] [US: ˈmeɪk ə ˈlʌk.i ˈhɪt]

pitch up verb
[UK: pɪtʃ ʌp] [US: ˈpɪtʃ ʌp]

pitch upon verb
[UK: pɪtʃ ə.ˈpɒn] [US: ˈpɪtʃ ə.ˈpɑːn]

rátalál (vmre) ige

alight on something verb
[UK: ə.ˈlaɪt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈlaɪt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

light on something verb
[UK: laɪt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlaɪt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

rátalál a hibákra

pick up the mistakes[UK: pɪk ʌp ðə mɪ.ˈsteɪks] [US: ˈpɪk ʌp ðə ˌmɪ.ˈsteɪks]

de szeretnék rátalálni …

I wish I met …[UK: ˈaɪ wɪʃ ˈaɪ met] [US: ˈaɪ ˈwɪʃ ˈaɪ ˈmet]

ismét rátalál

pick up◼◼◼[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

mindenki rátalál a párjára

every Jack gets his Jill[UK: ˈev.ri dʒæk ˈɡets hɪz dʒɪl] [US: ˈev.ri ˈdʒæk ˈɡets ˈhɪz ˈdʒɪl]

every Jack must have his Jill[UK: ˈev.ri dʒæk mʌst həv hɪz dʒɪl] [US: ˈev.ri ˈdʒæk ˈməst həv ˈhɪz ˈdʒɪl]

véletlenül rátalál

fall upon[UK: fɔːl ə.ˈpɒn] [US: ˈfɑːl ə.ˈpɑːn]

véletlenül rátalál (vmre)

happen on something[UK: ˈhæ.pən ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæ.pən ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

véletlenül rátalál vkre

happen upon something[UK: ˈhæ.pən ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhæ.pən ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish