Hungarian-English dictionary »

prendere una decisione meaning in English

Similar results:
Hungarian: printerek, partnere, premier, printer, pihenésre
HungarianEnglish
unalmas melléknév

boring◼◼◼ adjective
[UK: ˈbɔːr.ɪŋ] [US: ˈbɔːr.ɪŋ]

mundane◼◼◼ adjective
[UK: mʌn.ˈdeɪn] [US: mʌn.ˈdeɪn]

bald [balder, baldest]◼◻◻ adjective
[UK: bɔːld] [US: ˈbɒld]

dry [drier, driest]◼◻◻ adjective
[UK: draɪ] [US: ˈdraɪ]

dusty [dustier, dustiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʌ.sti] [US: ˈdʌ.sti]

flat [flatter, flattest]◼◻◻ adjective
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

insipid◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈsɪ.pɪd] [US: ɪn.ˈsɪ.pɪd]

jejune◼◻◻ adjective
[UK: dʒɪ.ˈdʒuːn] [US: dʒɪ.ˈdʒuːn]

prosaic◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈzeɪɪk] [US: proˈzeɪɪk]

slow [slower, slowest]◼◻◻ adjective
[UK: sləʊ] [US: sˈloʊ]

stale [staler, stalest]◼◻◻ adjective
[UK: steɪl] [US: ˈsteɪl]

tame [tamer, tamest]◼◻◻ adjective
[UK: teɪm] [US: ˈteɪm]

tiresome◼◻◻ adjective
[UK: ˈtaɪə.səm] [US: ˈtaɪər.səm]

tiring◼◻◻ adjective
[UK: ˈtaɪər.ɪŋ] [US: ˈtaɪr.ɪŋ]

trivial◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrɪ.vɪəl] [US: ˈtrɪ.viəl]

trying◼◻◻ adjective
[UK: ˈtraɪ.ɪŋ] [US: ˈtraɪ.ɪŋ]

uninteresting◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈɪn.trəst.ɪŋ] [US: ʌ.ˈnɪn.trə.stɪŋ]

vapid◼◻◻ adjective
[UK: ˈvæ.pɪd] [US: ˈvæ.pəd]

wearisome◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪə.rɪ.səm] [US: ˈwɪ.ri.səm]

weary [wearier, weariest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪə.ri] [US: ˈwɪ.ri]

dull [duller, dullest]◼◼◻ adjective
[UK: dʌl] [US: ˈdəl]

tedious◼◼◻ adjective
[UK: ˈtiː.dɪəs] [US: ˈtiː.diəs]

tired◼◼◻ adjective
[UK: ˈtaɪəd] [US: ˈtaɪərd]

cut and dried adjective
[UK: kʌt ənd draɪd] [US: ˈkət ænd ˈdraɪd]

dedalian adjective
[UK: dedˈeɪliən] [US: dedˈeɪliən]

ditch-water adjective
[UK: dɪtʃ ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈdɪtʃ ˈwɒ.tər]

draggy adjective

dry as dust adjective
[UK: draɪ əz dʌst] [US: ˈdraɪ ˈæz ˈdəst]

dryasdust adjective
[UK: ˈdraɪəz.dʌst] [US: ˈdraɪəz.dʌst]

grotty [grottier, grottiest] adjective
[UK: ˈɡrɒ.ti ˈɡrɒ.tɪə(r) ˈɡrɒ.tɪɪst] [US: ˈɡrɒ.ti ˈɡrɒ.tɪər ˈɡrɒ.tɪɪst]

heavy [heavier, heaviest] adjective
[UK: ˈhe.vi] [US: ˈhe.vi]

ho-hum adjective
[UK: həʊ hʌm] [US: ˈhoʊ ˈhəm]

languid adjective
[UK: ˈlæŋ.ɡwɪd] [US: ˈlæŋ.ɡwəd]

lean adjective
[UK: liːn] [US: ˈliːn]

matter-of-fact adjective
[UK: ˈmæ.tə(r) əv fækt] [US: ˈmæ.tər əv ˈfækt]

milk-and-water adjective
[UK: mɪlk ənd ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈmɪlk ænd ˈwɒ.tər]

muzzy [muzzier, muzziest] adjective
[UK: ˈmʌ.zi] [US: ˈmʌ.zi]

palled adjective
[UK: pɔːld] [US: pɔːld]

pokey adjective
[UK: ˈpoki] [US: ˈpoki]

poky [pokier, pokiest] adjective
[UK: ˈpəʊk.i] [US: ˈpoʊk.i]

You can find it in:

HungarianEnglish