Hungarian-English dictionary »

pompa meaning in English

HungarianEnglish
pompa főnév

pomp◼◼◼ noun
[UK: pɒmp] [US: ˈpɑːmp]

splendor [splendors]◼◼◼ noun
[UK: ˈsplen.də(r)] [US: ˈsplen.dər]

splendour [splendours]◼◼◻ noun
[UK: ˈsplen.də(r)] [US: ˈsplen.dər]

pageantry◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.dʒən.tri] [US: ˈpæ.dʒən.tri]

finery◼◼◻ noun
[UK: ˈfaɪ.nə.ri] [US: ˈfaɪ.nə.ri]

grandeur◼◼◻ noun
[UK: ˈɡræn.dʒə(r)] [US: ɡræn.ˈduːr]

magnificence◼◼◻ noun
[UK: mæɡ.ˈnɪ.fɪsns] [US: mæg.ˈnɪ.fə.səns]

parade [parades]◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

show [shows]◼◻◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

state [states]◼◻◻ noun
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

flash [flashes]◼◻◻ noun
[UK: flæʃ] [US: ˈflæʃ]

bravery noun
[UK: ˈbreɪ.və.ri] [US: ˈbreɪ.və.ri]

gaiety noun
[UK: ˈɡeɪə.ti] [US: ˈɡeɪə.ti]

arrayment noun
[UK: əˈreɪmənt ] [US: əˈreɪmənt ]

attirement noun
[UK: əˈtaɪəmənt ] [US: əˈtaɪərmənt ]

gaudery noun
[UK: ɡˈɔːdəri] [US: ɡˈɔːdɚri]

opulency noun
[UK: ˈɒpjʊlənsi] [US: ˈɑːpjʊlənsi]

resplendency noun
[UK: rɪ.ˈsplen.dən.si] [US: rɪ.ˈsplen.dən.si]

splendidness noun
[UK: ˈsplɛndɪdnəs ] [US: ˈsplɛndədnəs ]

stateliness noun
[UK: ˈsteɪt.lɪ.nəs] [US: ˈsteɪt.lɪ.nəs]

pompában

decked out in all her finery[UK: dekt ˈaʊt ɪn ɔːl hɜː(r) ˈfaɪ.nə.ri] [US: ˈdekt ˈaʊt ɪn ɔːl hər ˈfaɪ.nə.ri]

sumptuously[UK: ˈsʌmp.tʃʊə.sli] [US: ˈsʌmp.tʃʊə.sli]

pompano (Trachinotus) főnév

pompano [pompanos]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑːm.pə.ˌnəʊ] [US: ˈpɑːm.pəˌno.ʊ]

pompás melléknév

lovely [lovelier, loveliest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈlʌv.li] [US: ˈlʌv.li]

splendid◼◼◼ adjective
[UK: ˈsplen.dɪd] [US: ˈsplen.dəd]

gorgeous◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɔː.dʒəs] [US: ˈɡɔːr.dʒəs]

fine [finer, finest]◼◼◼ adjective
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

magnificent◼◼◼ adjective
[UK: mæɡ.ˈnɪ.fɪsnt] [US: mæg.ˈnɪ.fə.sənt]

delightful◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈlaɪt.fəl] [US: də.ˈlaɪt.fəl]

brilliant◼◼◼ adjective
[UK: ˈbrɪ.lɪənt] [US: ˈbrɪ.ljənt]

glorious◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡlɔː.rɪəs] [US: ˈɡlɔː.riəs]

stunning◼◼◻ adjective
[UK: ˈstʌn.ɪŋ] [US: ˈstʌn.ɪŋ]
biz

swell [swelled, swollen, swelling, swells]◼◼◻ adjective
[UK: swel] [US: ˈswel]

grand [grander, grandest]◼◼◻ adjective
[UK: ɡrænd] [US: ˈɡrænd]

dandy [dandier, dandiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈdæn.di] [US: ˈdæn.di]

some◼◼◻ adjective
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

divine◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈvaɪn] [US: dɪ.ˈvaɪn]

scrumptious◼◼◻ adjective
[UK: ˈskrʌmp.ʃəs] [US: ˈskrʌmp.ʃəs]

superb◼◼◻ adjective
[UK: suː.ˈpɜːb] [US: sʊ.ˈpɝːb]

delicate◼◻◻ adjective
[UK: ˈde.lɪkət] [US: ˈde.ləkət]

12

You can find it in:

HungarianEnglish