Hungarian-English dictionary »

polster phlox meaning in English

Similar results:
Hungarian: polder, polimer, politúr, porter, poszter
HungarianEnglish
lángvirág (Phlox subulata) főnév

moss-pink noun
[UK: mɒs pɪŋk] [US: ˈmɒs ˈpɪŋk]

piros flox (Phlox subulata)

moss-pink[UK: mɒs pɪŋk] [US: ˈmɒs ˈpɪŋk]

bugás lángvirág (Phlox paniculata)

fall phlox[UK: fɔːl flɒks] [US: ˈfɑːl flɑːks]

garden phlox[UK: ˈɡɑːd.n̩ flɒks] [US: ˈɡɑːr.dn̩ flɑːks]

perennial phlox[UK: pə.ˈre.nɪəl flɒks] [US: pə.ˈre.niəl flɑːks]

You can find it in:

HungarianEnglish