Hungarian-English dictionary »

parádé meaning in English

HungarianEnglish
parádé főnév

parade [parades]◼◼◼ noun
[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

show [shows]◼◼◻ noun
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

pageant [pageants]◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

organized procession noun
[UK: ˈɔː.ɡə.naɪzd prə.ˈseʃ.n̩] [US: ˈɔːr.ɡə.ˌnaɪzd prə.ˈseʃ.n̩]

parádés vita főnév

full-dress debate noun
[UK: fʊl dres dɪ.ˈbeɪt] [US: ˈfʊl ˈdres də.ˈbeɪt]

parádés ágy főnév

bed of state noun
[UK: bed əv steɪt] [US: ˈbed əv ˈsteɪt]

parádésló főnév

coach-horse noun
[UK: kəʊtʃ hɔːs] [US: koʊtʃ ˈhɔːrs]

parádézik ige

parade [paraded, paraded, parading, parades]◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

strut [strutted, strutted, strutting, struts]◼◼◻ verb
[UK: strʌt] [US: ˈstrət]

swagger [swaggered, swaggered, swaggering, swaggers]◼◻◻ verb
[UK: ˈswæ.ɡə(r)] [US: ˈswæ.ɡər]

strutted verb
[UK: ˈstrʌ.tɪd] [US: ˈstrʌ.tɪd]

trot out verb
[UK: trɒt ˈaʊt] [US: ˈtrɑːt ˈaʊt]

parádézik a gyermekeivel

trot out one's children[UK: trɒt ˈaʊt wʌnz ˈtʃɪl.drən] [US: ˈtrɑːt ˈaʊt wʌnz ˈtʃɪl.drən]

aldershoti katonai parádé

aldershot tattoo[UK: ˈɔːl.də.ʃɒt tə.ˈtuː] [US: ˈɔːrl.də.ʃɑːt tæ.ˈtuː]

katonai parádé

parade under arms[UK: pə.ˈreɪd ˈʌnd.ə(r) ɑːmz] [US: pə.ˈreɪd ˈʌnd.r̩ ˈɑːrmz]

látványos parádé főnév

pageant [pageants] noun
[UK: ˈpæ.dʒənt] [US: ˈpæ.dʒənt]

légi parádé

air pageant[UK: eə(r) ˈpæ.dʒənt] [US: ˈer ˈpæ.dʒənt]

air-display[UK: eə(r) dɪ.ˈspleɪ] [US: ˈer ˌdɪ.ˈspleɪ]

légiparádé rep főnév

airshow noun

majomparádé főnév

monkey show◼◼◼ noun

nagy parádé

great setout[UK: ˈɡreɪt] [US: ˈɡreɪt]

slágerparádé főnév

hit parade◼◼◼ noun
[UK: hɪt pə.ˈreɪd] [US: ˈhɪt pə.ˈreɪd]

színparádé főnév
GB

colour-party noun
[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈpɑː.ti] [US: ˈkʌ.lər ˈpɑːr.ti]

vízoi balett (parádé úszómutatványokkal és vízisízőkkel)

water-ballet[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈbæ.leɪ] [US: ˈwɒ.tər bæ.ˈleɪ]

zenés vízi parádé főnév

aquacade noun
[UK: ˈakwəkˌeɪd] [US: ˈækwəkˌeɪd]

zenés éjszakai katonai parádé

tattoo[UK: tə.ˈtuː] [US: tæ.ˈtuː]

torchlight tattoo[UK: ˈtɔːt.ʃlaɪt tə.ˈtuː] [US: ˈtɔːrt.ʃlaɪt tæ.ˈtuː]

zászlós parádé GB

colour-party[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈpɑː.ti] [US: ˈkʌ.lər ˈpɑːr.ti]

You can find it in:

HungarianEnglish