Hungarian-English dictionary »

ordem dos cartuxos meaning in English

Similar results:
Hungarian: orfeum, ogden, ordít, orom
HungarianEnglish
MS-DOS

ms-dos◼◼◼[UK: mɪz duːz] [US: ˈmɪz ˈdɒs]

rossz DOS verzió

incorrect DOS version[UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt duːz ˈvɜːʃ.n̩] [US: ˌɪnk.ə.ˈrekt ˈdɒs ˈvɝː.ʒən]

a dos-nak

of the dos[UK: əv ðə duːz] [US: əv ðə ˈdɒs]

nem DOS lemez

non-dos disk[UK: nɒn duːz dɪsk ] [US: nɑn dɔs dɪsk ]

John Dos Passos főnév

Dos Passos◼◼◼ noun
[UK: duːz] [US: ˈdɒs]

nem DOS lemez

non-dos diskette[UK: nɒn duːz dɪsˈkɛt ] [US: nɑn dɔs dɪˈskɛt ]

You can find it in:

HungarianEnglish