Hungarian-English dictionary »

null meaning in English

HungarianEnglish
nulla (0) számnév

zero (0)◼◼◼ numeral
[UK: ˈzɪə.rəʊ] [US: ˈzɪro.ʊ]

nulla főnév

nothing [nothings]◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌ.θɪŋ] [US: ˈnʌ.θɪŋ]

nil◼◼◼ noun
[UK: nɪl] [US: ˈnɪl]

null [nulls]◼◼◼ noun
[UK: nʌl] [US: ˈnəl]

o◼◼◻ noun
[UK: əʊ] [US: ˈoʊ]

nought [noughts]◼◼◻ noun
[UK: ˈnɔːt] [US: ˈnɔːt]

zip [zips]◼◼◻ noun
[UK: zɪp] [US: ˈzɪp]

zilch◼◼◻ noun
[UK: ˈzɪltʃ] [US: ˈzɪltʃ]

naught [naughts]◼◼◻ noun
[UK: nɔːt] [US: ˈnɒt]

cipher [ciphers]◼◻◻ noun
[UK: ˈsaɪ.fə(r)] [US: ˈsaɪ.fər]

duck [ducks]◼◻◻ noun
[UK: dʌk] [US: ˈdək]

aught◼◻◻ noun
[UK: ɔːt] [US: ˈɒt]

duck's-egg noun
[UK: ˈdəks eɡ] [US: ˈdəks ˈeɡ]

nulla (átv) főnév

nothingly noun
[UK: ˈnʌθɪŋli ] [US: ˈnʌθɪŋli ]

nulla (semmi) (0) főnév

Null character noun
[UK: nʌl ˈkæ.rək.tə(r)] [US: ˈnəl ˈke.rɪk.tər]

nulla…

null[UK: nʌl] [US: ˈnəl]

nulla egész öt tized

decimal five[UK: ˈde.sɪm.l̩ faɪv] [US: ˈde.səm.l̩ ˈfaɪv]

nulla fok alatti melléknév

subzero◼◼◼ adjective
[UK: ˌsəb.ˈzɪ.rəʊ] [US: ˌsəb.ˈzɪro.ʊ]

nulla krikettben főnév

duck's-egg noun
[UK: ˈdəks eɡ] [US: ˈdəks ˈeɡ]

nulla-leolvasás főnév

zero reading noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈzɪro.ʊ ˈriːd.ɪŋ]

nulla-nulla (sportban) főnév

goalless draw noun
[UK: ˈɡəʊl lɪs drɔː] [US: ˈɡoʊl lɪs ˈdrɒ]

nulladik (0.) számnév

zeroth (0.)◼◼◼ numeral
[UK: zˈiərɒθ] [US: zˈiərɑːθ]

nulladrendű reakció főnév

zero-order reaction [zero-order reactions] noun
[UK: ˈzɪərəʊ ˈɔːdə ri(ː)ˈækʃən ] [US: ˈzɪroʊ ˈɔrdər riˈækʃən ]

nullafok főnév

zero [zeros] noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ] [US: ˈzɪro.ʊ]

Nullaginit (ásv) főnév

Nullaginite noun
[UK: nˈʌlədʒˌɪnaɪt] [US: nˈʌlədʒˌɪnaɪt]

nullapont főnév

zero [zeros]◼◼◼ noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ] [US: ˈzɪro.ʊ]

zero point [zero points] noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ pɔɪnt] [US: ˈzɪro.ʊ ˈpɔɪnt]

nullapont-beállítás főnév

zero adjustment noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ˈzɪro.ʊ ə.ˈdʒəst.mənt]

nullára állít ige

zero [zeroed, zeroed, zeroing, zeros]◼◼◼ verb
[UK: ˈzɪə.rəʊ] [US: ˈzɪro.ʊ]

zeroize◼◼◼ verb
[UK: zˈiərɔɪz] [US: zˈiərɔɪz]

nullára állítás

setting to zero◼◼◼[UK: ˈset.ɪŋ tuː ˈzɪə.rəʊ] [US: ˈset.ɪŋ ˈtuː ˈzɪro.ʊ]

nullára állítás főnév

zero-setting noun
[UK: ˈzɪə.rəʊ ˈset.ɪŋ] [US: ˈzɪro.ʊ ˈset.ɪŋ]

nullára beállítás

index correction[UK: ˈɪn.deks kə.ˈrek.ʃn̩] [US: ˈɪn.deks kə.ˈrek.ʃn̩]

nullára redukálás módszere

zero method[UK: ˈzɪə.rəʊ ˈme.θəd] [US: ˈzɪro.ʊ ˈme.θəd]

nullás géppel nyír valakit

give somebody a close crop[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə kləʊz krɒp] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə kloʊz ˈkrɑːp]

nullás haj(vágás) főnév

buzz cut noun

nullásgép főnév

clipper [clippers]◼◼◼ noun
[UK: ˈklɪ.pə(r)] [US: ˈklɪ.pər]

nullásliszt

whites[UK: waɪts] [US: ˈwaɪts]

nullával osztás

division-by-zero[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩ baɪ ˈzɪə.rəʊ] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩ baɪ ˈzɪro.ʊ]

nullázó melléknév

null◼◼◼ adjective
[UK: nʌl] [US: ˈnəl]

12