English-Hungarian dictionary »

null meaning in Hungarian

EnglishHungarian
null [nulls] noun
[UK: nʌl]
[US: ˈnəl]

nulla◼◼◼ főnév

null adjective
[UK: nʌl]
[US: ˈnəl]

semmis◼◼◻ melléknév

érvénytelen◼◼◻ melléknév

hatálytalan◼◼◻ melléknév

nullázó◼◻◻ melléknév

jelentéktelen◼◻◻ melléknév

jellegtelen◼◻◻ melléknév

értéktelen melléknév

haszontalan melléknév

kifejezéstelen melléknév

semmitmondó melléknév

null [nulled, nulled, nulling, nulls] verb
[UK: nʌl]
[US: ˈnəl]

megsemmisít◼◼◻ ige

érvénytelenít◼◻◻ ige

hatálytalanít ige

null [UK: nʌl]
[US: ˈnəl]

nem olvasandó betű

nulla…

null and void adjective
[UK: nʌl ənd vɔɪd]
[US: ˈnəl ænd ˌvɔɪd]

érvénytelen melléknév

semmis melléknév

Null character noun
[UK: nʌl ˈkæ.rək.tə(r)]
[US: ˈnəl ˈke.rɪk.tər]

nulla (semmi) (0) főnév

null hypothesis [null hypotheses] noun
[UK: nʌl haɪ.ˈpɒ.θə.sɪs]
[US: ˈnəl haɪ.ˈpɑː.θə.səs]

nullhipotézis főnév

Nullaginite noun
[UK: nˈʌlədʒˌɪnaɪt]
[US: nˈʌlədʒˌɪnaɪt]

Nullaginit (ásv) főnév

nullah noun
[UK: ˈnʌ.lə]
[US: ˈnʌ.lə]

folyó kiszáradt medre főnév

patak kiszáradt medre főnév

vízmosás főnév
India

nullification noun
[UK: ˌnʌ.lɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩]
[US: ˌnʌ.lə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

érvénytelenítés◼◼◼ főnév

megsemmisítés◼◼◻ főnév

nullify [nullified, nullified, nullifying, nullifies] verb
[UK: ˈnʌ.lɪ.faɪ]
[US: ˈnʌ.lə.ˌfaɪ]

érvénytelenít◼◼◼ ige

megsemmisít◼◼◼ ige

hatálytalanít◼◼◻ ige

nullipara [nulliparas] noun
[UK: nˌʌlɪpˈɑːrə]
[US: nˌʌlɪpˈɑːrrə]

egyszer sem szült nő (nullipara) főnév

nulliparous adjective
[UK: nˈʌlɪpərəs]
[US: nˈʌlɪpɚrəs]

egyszer sem szült (nulliparus) melléknév

nullity [nullities] noun
[UK: ˈnʌ.lɪ.ti]
[US: ˈnʌ.lɪ.ti]

semmisség◼◼◼ főnév

érvénytelenség◼◼◼ főnév

semmiség◼◼◻ főnév

nem létezés főnév

semmi főnév

annullable adjective
[UK: əˈnʌləbl ]
[US: ˈænələbl ]

érvényteleníthető melléknév

hatálytalanítható melléknév

megsemmisíthető melléknév

annulle verb
[UK: ˈanʌl]
[US: ˈænʌl]

érvénytelenít ige

12