Hungarian-English dictionary »

mund meaning in English

HungarianEnglish
munda nyelv főnév

Munda◼◼◼ noun
[UK: mˈʌndə] [US: mˈʌndə]

mundér főnév

uniform [uniforms]◼◼◼ noun
[UK: ˈjuː.nɪ.fɔːm] [US: ˈjuː.nə.ˌfɔːrm]
avult

Mundit (ásv) főnév

Mundite noun
[UK: mˈʌndaɪt] [US: mˈʌndaɪt]

Mundrabillait (ásv) főnév

Mundrabillaite noun
[UK: mˈʌndrəbˌɪleɪt] [US: mˈʌndrəbˌɪleɪt]

Edmund főnév

Edmund◼◼◼ noun
[UK: ˈed.mənd] [US: ˈed.mənd]

Edmond [Edmonds]◼◼◻ noun

Gudmundit (ásv) főnév

Gudmundite noun
[UK: ɡˈʌdməndˌaɪt] [US: ɡˈʌdməndˌaɪt]

immunhiány (immundeficientia) főnév

immune deficiency [immune deficiencies] noun
[UK: ɪ.ˈmjuːn dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ˌɪ.ˈmjuːn də.ˈfɪ.ʃən.si]

jasmundit (ásv) főnév

jasmundite noun
[UK: dʒˈazməndˌaɪt] [US: dʒˈæzməndˌaɪt]

királyharaszt (Osmunda regalis) főnév

water-fern noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) fɜːn] [US: ˈwɒ.tər ˈfɝːn]

királypáfrány (Osmunda regalis) főnév

royal bracken noun
[UK: ˈrɔɪəl ˈbrækən] [US: ˌrɔɪəl ˈbrækən]

royal brake noun
[UK: ˈrɔɪəl breɪk] [US: ˌrɔɪəl ˈbreɪk]

royal fern noun
[UK: ˈrɔɪəl fɜːn] [US: ˌrɔɪəl ˈfɝːn]

water-fern noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) fɜːn] [US: ˈwɒ.tər ˈfɝːn]

Sigismundit (ásv) főnév

Sigismundite noun
[UK: sˈɪdʒɪsmˌʌndaɪt] [US: sˈɪdʒɪsmˌʌndaɪt]