Hungarian-English dictionary »

mich meaning in English

HungarianEnglish
Michael Ondaatje főnév

Ondaatje noun
[UK: anˈdɑː.tjə] [US: anˈdɑː.tjə]

Micheelsenit (ásv) főnév

Micheelsenite noun
[UK: mˈɪtʃiːlsˌenaɪt] [US: mˈɪtʃiːlsˌenaɪt]

Michenerit (ásv) főnév

Michenerite noun
[UK: mˈɪtʃənərˌaɪt] [US: mˈɪtʃənɚrˌaɪt]

Michigan főnév

Michigan◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.ʃɪ.ɡən] [US: ˈmɪ.ʃɪ.ɡən]

Michigan főnév
US

Mich (Michigan) noun
[UK: ˈmɪ.ʃɪ.ɡən] [US: ˈmɪ.ʃɪ.ɡən]

Michigan állam főnév
US

Wolverene State noun
[UK: ˈwʊl.və.riːn steɪt] [US: ˈwʊl.və.riːn ˈsteɪt]

Michigan-tó főnév

Lake Michigan noun
[UK: leɪk ˈmɪ.ʃɪ.ɡən] [US: ˈleɪk ˈmɪ.ʃɪ.ɡən]

michigani főnév

Michigander◼◼◼ noun
[UK: mˈɪtʃɪɡˌandə] [US: mˈɪtʃɪɡˌændɚ]

Carmichaelit (ásv) főnév

Carmichaelite noun
[UK: kˈɑːmaɪkəlˌaɪt] [US: kˈɑːrmaɪkəlˌaɪt]

champaca (Michelia champaca) főnév

champak [champaks] noun
[UK: tʃˈampak] [US: tʃˈæmpæk]

pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis)

bighead carp[UK: bˈɪɡhed kˈɑːp] [US: bˈɪɡhed kˈɑːrp]

szalonkaangolna-félék (Nemichthyidae)

snipe-eels[UK: snaɪp iːlz] [US: ˈsnaɪp ˈiːlz]

Tomichit (ásv) főnév

Tomichite noun
[UK: tˈɒmɪtʃˌaɪt] [US: tˈɑːmɪtʃˌaɪt]

You can find it in:

HungarianEnglish