Hungarian-English dictionary »

mese meaning in English

HungarianEnglish
mese főnév

story [stories]◼◼◼ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

tale [tales]◼◼◼ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

fairy tale [fairy tales]◼◼◻ noun
[UK: ˈfeə.ri teɪl] [US: ˈfe.ri ˈteɪl]

fairy [fairies]◼◼◻ noun
[UK: ˈfeə.ri] [US: ˈfe.ri]

cartoon [cartoons]◼◼◻ noun
[UK: kɑː.ˈtuːn] [US: karˈtuːn]

fable [fables]◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪb.l̩] [US: ˈfeɪb.l̩]

lie [lies]◼◼◻ noun
[UK: laɪ] [US: ˈlaɪ]

yarn [yarns]◼◻◻ noun
[UK: jɑːn] [US: ˈjɑːrn]

romance [romances]◼◻◻ noun
[UK: rəʊ.ˈmæns] [US: roʊ.ˈmæns]

baby-talk noun
[UK: ˈbeɪ.bi ˈtɔːk] [US: ˈbeɪ.bi ˈtɔːk]

faery noun
[UK: ˈfeə.ri] [US: ˈfeə.ri]

picture-story noun
[UK: ˈpɪk.tʃə(r) ˈstɔː.ri] [US: ˈpɪk.tʃər ˈstɔː.ri]

Mese az egész!

That's all bunkum![UK: ðæts ɔːl ˈbʌŋkəm] [US: ðæts ɔːl ˈbʌŋkəm]

mese habbal főnév

malarkey [malarkeys]◼◼◼ noun
[UK: mə.ˈlɑːk.i] [US: mə.ˈlɑːrk.i]

mesealakban

talewise[UK: tˈeɪlwaɪz] [US: tˈeɪlwaɪz]

mesébe illő

fabular adjective
[UK: fˈabjʊlə] [US: fˈæbjʊlɚ]

traditionary[UK: trə.ˈdɪ.ʃnə.rɪ] [US: trə.ˈdɪ.ʃə.ˌne.riː]

mesebeli melléknév

fabled◼◼◼ adjective
[UK: ˈfeɪb.l̩d] [US: ˈfeɪb.l̩d]

legendary◼◼◻ adjective
[UK: ˈle.dʒən.dri] [US: ˈle.dʒən.ˌde.ri]

mesebeli aranypénztermő fa

pagoda-tree[UK: pə.ˈɡəʊ.də triː] [US: pəˈɡo.ʊ.də ˈtriː]

mesebeli kutyafejű ember

cynocephalus[UK: sˈaɪnəʊsfˌaləs] [US: sˈaɪnoʊsfˌæləs]

mesebeli szörny főnév

chimera [chimeras]◼◼◼ noun
[UK: kaɪ.ˈmɪə.rə] [US: ˌtʃɪ.ˈme.rə]

mesebeszéd főnév

old wives' tale◼◼◼ noun
[UK: əʊld ˈwaɪvz teɪl] [US: oʊld ˈwaɪvz ˈteɪl]

fiddle [fiddles]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪd.l̩] [US: ˈfɪd.l̩]

fudge [fudges]◼◼◻ noun
[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

drivel noun
[UK: ˈdrɪv.l̩] [US: ˈdrɪv.l̩]

fable [fables] noun
[UK: ˈfeɪb.l̩] [US: ˈfeɪb.l̩]

that's all smoke noun
[UK: ðæts ɔːl sməʊk] [US: ðæts ɔːl smoʊk]

Mesebeszéd! melléknév

nuts adjective
[UK: nʌts] [US: ˈnəts]

meseformában

talewise[UK: tˈeɪlwaɪz] [US: tˈeɪlwaɪz]

meseíró főnév

fabulator noun
[UK: fˈabjʊlˌeɪtə] [US: fˈæbjʊlˌeɪɾɚ]

fabulist [fabulists] noun
[UK: ˈfæ.bjə.lɪst] [US: ˈfæ.bjə.lɪst]

falsifier noun
pejor

story-writer noun
[UK: ˈstɔː.ri ˈraɪt.ə(r)] [US: ˈstɔː.ri ˈraɪt.ər]

story-wryter noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

mesék főnév

tales◼◼◼ noun

mesék országa főnév

faerie noun
[UK: ˈfeə.ri] [US: ˈfeə.ri]

fairie noun
[UK: fˈeəri] [US: fˈeri]

mesekönyv főnév

storybook [storybooks]◼◼◼ noun

story-book [story-books]◼◻◻ noun
[UK: ˈstɔː.ri bʊk] [US: ˈstɔː.ri ˈbʊk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish