Hungarian-English dictionary »

megszemlél meaning in English

HungarianEnglish
megszemlél ige

inspect [inspected, inspected, inspecting, inspects]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈspekt] [US: ˌɪn.ˈspekt]

look at◼◼◻ verb
[UK: lʊk ət] [US: ˈlʊk ət]

contemplate [contemplated, contemplated, contemplating, contemplates]◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒn.təm.pleɪt] [US: ˈkɑːn.təm.ˌplet]

survey [surveyed, surveyed, surveying, surveys]◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈveɪ] [US: sər.ˈveɪ]

visit [visited, visited, visiting, visits]◼◻◻ verb
[UK: ˈvɪ.zɪt] [US: ˈvɪ.zət]

consider [considered, considered, considering, considers]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r)] [US: kən.ˈsɪ.dər]

have a view of verb

inlook verb
[UK: ɪn.lʊk] [US: ɪn.lʊk]

muster [mustered, mustered, mustering, musters] verb
[UK: ˈmʌ.stə(r)] [US: ˈmʌ.stər]

reconnoitre [reconnoitred, reconnoitred, reconnoitring, reconnoitres] verb
[UK: ˌrek.əˈno.ɪ.tə(r)] [US: ˌrek.əˈno.ɪ.tər]

see over verb

megszemlélés főnév

inspection [inspections]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈspek.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈspek.ʃn̩]

lustration noun
[UK: lʌs.ˈtreɪ.ʃən] [US: lʌs.ˈtreɪ.ʃən]

reconnaissance [reconnaissances] noun
[UK: rɪˈk.ɒ.nɪ.səns] [US: riˈk.ɑː.nə.səns]

view [views] noun
[UK: vjuː] [US: ˈvjuː]

közelebbről megszemlél (vmit) ige

get a nearer view of something verb
[UK: ˈɡet ə ˈnɪə.rə(r) vjuː əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet ə ˈnɪ.rər ˈvjuː əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish