Hungarian-English dictionary » megnyugtat meaning in English

HungarianEnglish
megnyugtat ige

calm◼◼◼ verb
[UK: kɑːm] [US: ˈkɑːm]

reassure◼◼◼ verb
[UK: ˌriːə.ˈʃʊə(r)] [US: ˌriə.ˈʃʊr]

soothe◼◼◼ verb
[UK: suːð] [US: ˈsuːð]

tranquilize◼◼◼ verb
[UK: ˈtræn.kwɪ.laɪz] [US: ˈtræŋ.kwə.ˌlaɪz]

ease◼◼◻ verb
[UK: iːz] [US: ˈiːz]

quiet◼◼◻ verb
[UK: ˈkwaɪət] [US: ˈkwaɪət]

settle◼◼◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

still◼◼◻ verb
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

assuage◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsweɪdʒ] [US: ə.ˈsweɪdʒ]

hush◼◻◻ verb
[UK: hʌʃ] [US: ˈhəʃ]

quell◼◻◻ verb
[UK: kwel] [US: ˈkwel]

salve◼◻◻ verb
[UK: sælv] [US: ˈsɑːv]

sedate◼◻◻ verb
[UK: sɪ.ˈdeɪt] [US: sə.ˈdeɪt]

solace◼◻◻ verb
[UK: ˈsɒ.lɪs] [US: ˈsɑː.ləs]

megnyugtat ige
GB

tranquillise◼◻◻ verb
[UK: trˈankwɪlˌaɪz] [US: trˈænkwɪlˌaɪz]

megnyugtat ige

appease verb
[UK: ə.ˈpiːz] [US: ə.ˈpiːz]

becalm verb
[UK: biˈk.ɑːm] [US: bɪˈk.ɑːm]

calm somebody down verb
[UK: kɑːm ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈkɑːm ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

gentle verb
[UK: ˈdʒen.tl̩] [US: ˈdʒen.tl̩]

lull verb
[UK: lʌl] [US: ˈləl]

moderate verb
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

pacificate verb
[UK: pasˈɪfɪkˌeɪt] [US: pæsˈɪfᵻkˌeɪt]

quiet down verb
[UK: ˈkwaɪət daʊn] [US: ˈkwaɪət ˈdaʊn]

quieten verb
[UK: ˈkwaɪət.n̩] [US: ˈkwaɪət.n̩]

set at verb

set at ease verb
[UK: set ət iːz] [US: ˈset ət ˈiːz]

set mind at rest verb
[UK: set maɪnd ət rest] [US: ˈset ˈmaɪnd ət ˈrest]

sleek verb
[UK: sliːk] [US: sˈliːk]

stroke down verb
[UK: strəʊk daʊn] [US: stroʊk ˈdaʊn]

stroke somebody down verb
[UK: strəʊk ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: stroʊk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

whist verb
[UK: wɪst] [US: wɪst]

megnyugtat ige
US

tranquillize verb
[UK: ˈtræn.kwɪ.laɪz] [US: ˈtræn.kwɪ.laɪz]

megnyugtat vkt

disembarrass verb
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rəs] [US: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rəs]

set somebody at ease[UK: set ˈsʌm.bə.di ət iːz] [US: ˈset ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ˈiːz]

set somebody's fears at rest[UK: set ˈsəm.ˌbɑː.di fɪəz ət rest] [US: ˈset ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfɪrz ət ˈrest]

set somebody's mind at ease[UK: set ˈsəm.ˌbɑː.di maɪnd ət iːz] [US: ˈset ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmaɪnd ət ˈiːz]

set somebody's mind at rest[UK: set ˈsəm.ˌbɑː.di maɪnd ət rest] [US: ˈset ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmaɪnd ət ˈrest]

smooth somebody's rumpled feathers[UK: smuːð ˈsəm.ˌbɑː.di ˈrʌm.pl̩d ˈfe.ðəz] [US: ˈsmuːð ˈsəm.ˌbɑː.di ˈrʌm.pl̩d ˈfe.ðərz]

megnyugtatás főnév

assuagement◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsweɪdʒ.mənt] [US: ə.ˈsweɪdʒ.mənt]

reassurance◼◼◼ noun
[UK: ˌrɪə.ˈʃuː.rəns] [US: ˌriə.ˈʃʊ.rəns]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies