Hungarian-English dictionary »

megközelít meaning in English

HungarianEnglish
megközelít ige

approach◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

approaches◼◼◻ verb

near◼◼◻ verb
[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

come close to◼◻◻ verb

approximate◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈprɒk.sɪ.mət] [US: ə.ˈprɑːk.sə.mət]

come near◼◻◻ verb
[UK: kʌm nɪə(r)] [US: ˈkəm ˈnɪr]

draw on◼◻◻ verb
[UK: drɔː ɒn] [US: ˈdrɒ ɑːn]

near to◼◻◻ verb
[UK: nɪə(r) tuː] [US: ˈnɪr ˈtuː]

gain access to verb

be near verb
[UK: bi nɪə(r)] [US: bi ˈnɪr]

megközelít (vmit) ige

bear down on something verb
[UK: beə(r) daʊn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈdaʊn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

megközelít vkt

run somebody close[UK: rʌn ˈsʌm.bə.di kləʊz] [US: ˈrən ˈsʌm.ˌbɑː.di kloʊz]

run somebody hard[UK: rʌn ˈsʌm.bə.di hɑːd] [US: ˈrən ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhɑːrd]

megközelíthetetlen

inaccessible◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.næk.ˈse.səb.l̩] [US: ˌɪ.nək.ˈse.səb.l̩]

unapproachable◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈprəʊ.tʃəb.l̩] [US: ˌʌ.nəˈpro.ʊ.tʃəb.l̩]

unget-at-able◼◻◻

inapproachable adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈprəʊ.tʃəbl] [US: ɪ.nəˈpro.ʊ.tʃə.bəl]

inclimbable adjective
[UK: ɪnklˈaɪməbəl] [US: ɪnklˈaɪməbəl]

un-come-at-able adjective
[UK: ˌjuː.ˈen kʌm ət ˈeɪb.l̩] [US: ˈən ˈkəm ət ˈeɪb.l̩]

un-get-at-able adjective
[UK: ˌjuː.ˈen ˈɡet ət ˈeɪb.l̩] [US: ˈən ˈɡet ət ˈeɪb.l̩]

uncome-at-able

megközelíthetetlen számomra

it is beyond my reach[UK: ɪt ɪz bɪ.ˈjɒnd maɪ riːtʃ] [US: ˈɪt ˈɪz bɪ.ˈɑːnd ˈmaɪ ˈriːtʃ]

it is out of my reach[UK: ɪt ɪz ˈaʊt əv maɪ riːtʃ] [US: ˈɪt ˈɪz ˈaʊt əv ˈmaɪ ˈriːtʃ]

megközelíthetetlenség főnév

inaccessibility◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.næk.ˌse.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪ.nək.ˌse.sə.ˈbɪ.lə.ti]

megközelíthetetlenül határozószó

inaccessibly adverb
[UK: ˌɪnækˈsɛsəbli ] [US: ˌɪnəkˈsɛsəbəli ]

megközelíthető melléknév

accessible◼◼◼ adjective
[UK: ək.ˈse.səb.l̩] [US: æk.ˈse.səb.l̩]

approachable◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.tʃəb.l̩] [US: əˈpro.ʊ.tʃəb.l̩]

amenable◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈmiː.nəb.l̩] [US: ə.ˈme.nəb.l̩]

reachable◼◻◻ adjective
[UK: ˈriː.tʃəb.l̩] [US: ˈriː.tʃəb.l̩]

megközelíthető vk számára

within somebody's reach[UK: wɪð.ˈɪn ˈsəm.ˌbɑː.di riːtʃ] [US: wɪð.ˈɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈriːtʃ]

megközelíthetőség főnév

accessibility [accessibilities]◼◼◼ noun
[UK: ək.ˌse.sə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ˌæk.se.sə.ˈbɪ.lə.ti]

approachability noun
[UK: ə.ˌprəʊ.tʃə.ˈbɪ.lə.ti] [US: əˌpro.ʊ.tʃə.ˈbɪ.lə.ti]

reach [reaches] noun
[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

(meg)közelítés főnév

approach [approaches] noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

megközelítés főnév

approach [approaches]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

approximation [approximations]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌprɒk.sɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌprɑːk.sə.ˈmeɪʃ.n̩]

megközelítési pálya főnév

approach path noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ pɑːθ] [US: əˈproʊtʃ ˈpæθ]

megközelítő melléknév

approximate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprɒk.sɪ.mət] [US: ə.ˈprɑːk.sə.mət]

general◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈdʒen.r̩əl]

approximative◼◻◻ adjective
[UK: əprˈɒksɪmətˌɪv] [US: əprˈɑːksɪmətˌɪv]

12

You can find it in:

HungarianEnglish