Hungarian-English dictionary »

megérlel meaning in English

HungarianEnglish
megérlel ige

ripen [ripened, ripened, ripening, ripens]◼◼◼ verb
[UK: ˈraɪ.pən] [US: ˈraɪ.pən]

mature verb
[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

mellow verb
[UK: ˈme.ləʊ] [US: ˈmelo.ʊ]

season verb
[UK: ˈsiːz.n̩] [US: ˈsiːz.n̩]

megérleli vkben a döntést

decide somebody[UK: dɪ.ˈsaɪd ˈsʌm.bə.di] [US: də.ˈsaɪd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megérlelés főnév

maturation [maturations] noun
[UK: ˌmæ.tjʊ.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌmæ.tʃə.ˈreɪʃ.n̩]

setting [settings] noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

tályogot megérlel

bring an abscess to a head[UK: brɪŋ ən ˈæb.ses tuː ə hed] [US: ˈbrɪŋ ˈæn ˈæb.ˌses ˈtuː ə ˈhed]

You can find it in:

HungarianEnglish