Hungarian-English dictionary »

liever meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary

There is result only in reverse search.


Similar results:
Hungarian: lever, lemer, leveri, levert, leverő
EnglishHungarian
believer [believers] noun
[UK: bɪ.ˈliː.və(r)]
[US: bə.ˈliː.vər]

hívő◼◼◼ főnév

hívő ember főnév

breast-reliever noun
[UK: brest ri.ˈliː.və(r)]
[US: ˈbrest ri.ˈliː.vər]

mellszívó főnév

comforter (reliever, allayer) [comforters] noun
[UK: ˈkʌm.fə.tə(r)]
[US: ˈkʌm.fər.tər]

vigasztaló (személy)◼◼◼ főnév

megnyugtató (személy) főnév

disbeliever [disbelievers] noun
[UK: ˈdɪs.bɪ.ˈliː.və]
[US: ˈdɪs.bɪ.ˈliː.və]

hitetlen◼◼◼ főnév

misbeliever noun
[UK: ˈmɪs.bɪ.ˈliː.və]
[US: ˌmɪs.bə.ˈliː.vər]

hitetlen◼◼◼ főnév

non-believer [non-believers] noun

hitetlen◼◼◼ főnév

vallástalan főnév

relating to believers of Islam [UK: rɪ.ˈleɪt.ɪŋ tuː bɪ.ˈliː.vəz əv ˈɪz.lɑːm]
[US: rə.ˈleɪt.ɪŋ ˈtuː bə.ˈliː.vərz əv ˈɪz.lɑːm]

iszlám hívőihez tartozó

muszlim melléknév

muzulmán melléknév

reliever [relievers] noun
[UK: ri.ˈliː.və(r)]
[US: ri.ˈliː.vər]

csillapító◼◼◼ főnév

enyhítő (személy) főnév

fájdalomenyhítő szer főnév

könnyítő főnév

könnyítő rendelkezés főnév

unbeliever [unbelievers] noun
[UK: ˌʌn.bɪ.ˈliː.və(r)]
[US: ˌʌn.bɪ.ˈliː.vər]

hitetlen◼◼◼ főnév

kétkedő◼◻◻ főnév

You can find it in:

HungarianEnglish