Hungarian-English dictionary »

korty meaning in English

HungarianEnglish
korty főnév

sip [sips]◼◼◼ noun
[UK: sɪp] [US: ˈsɪp]

gulp (amount of drink that is swallowed at once) [gulps]◼◼◻ noun
[UK: ɡʌlp] [US: ˈɡəlp]

nip [nips]◼◼◻ noun
[UK: nɪp] [US: ˈnɪp]

swig [swigs]◼◼◻ noun
[UK: swɪɡ] [US: ˈswɪɡ]

mouthful [mouthsful]◼◻◻ noun
[UK: ˈmaʊθ.fʌl] [US: ˈmaʊθ.ˌfʊl]

dram [drams]◼◻◻ noun
[UK: dræm] [US: ˈdræm]

draft [drafts]◼◻◻ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

potion [potions]◼◻◻ noun
[UK: ˈpəʊʃ.n̩] [US: ˈpoʊʃ.n̩]

pull [pulls]◼◻◻ noun
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

sup [sups]◼◻◻ noun
[UK: sʌp] [US: ˈsəp]

draught [draughts]◼◻◻ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

swill [swills] noun
[UK: swɪl] [US: ˈswɪl]

lap [laps] noun
[UK: læp] [US: ˈlæp]

tiff [tiffs] noun
[UK: tɪf] [US: ˈtɪf]

korty (italból) főnév

slug [slugs]◼◼◼ noun
[UK: slʌɡ] [US: sˈləɡ]

korty pálinka

dop[UK: dˈɒp] [US: dˈɑːp]

dram [drams] noun
[UK: dræm] [US: ˈdræm]

kortyant (vmiből) ige

take a dram of something verb
[UK: teɪk ə dræm əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈdræm əv ˈsʌm.θɪŋ]

kortyint főnév

tiff [tiffs] noun
[UK: tɪf] [US: ˈtɪf]

kortyintásnyi főnév

whiff [whiffs] noun
[UK: wɪf] [US: ˈwɪf]

kortynyi melléknév

lap adjective
[UK: læp] [US: ˈlæp]

kortyokban

in sips[UK: ɪn sɪps] [US: ɪn ˈsɪps]

kortyol

sip [sipped, sipped, sipping, sips]◼◼◼ verb
[UK: sɪp] [US: ˈsɪp]

drink at gulp verb

sup [supped, supped, supping, sups] verb
[UK: sʌp] [US: ˈsəp]

take a gulp verb

tiff [tiffs] noun
[UK: tɪf] [US: ˈtɪf]

kortyolgat ige

sip [sipped, sipped, sipping, sips]◼◼◼ verb
[UK: sɪp] [US: ˈsɪp]

nip [nipped, nipped, nipping, nips] verb
[UK: nɪp] [US: ˈnɪp]

sup [supped, supped, supping, sups] verb
[UK: sʌp] [US: ˈsəp]

kortyolgatva határozószó

sipping◼◼◼ adverb
[UK: ˈsɪp.ɪŋ] [US: ˈsɪp.ɪŋ]

kortyoló főnév

sipping◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪp.ɪŋ] [US: ˈsɪp.ɪŋ]

kortyolt melléknév

sipped◼◼◼ adjective

kortyonként főnév

in sips noun
[UK: ɪn sɪps] [US: ɪn ˈsɪps]

egy korty

tot [tots]◼◼◼ noun
[UK: tɒt] [US: ˈtɑːt]

nip[UK: nɪp] [US: ˈnɪp]

egy korty (vmi)

smack[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

egy korty boldogság

a draught of happiness[UK: ə drɑːft əv ˈhæp.i.nəs] [US: ə ˈdræft əv ˈhæp.i.nəs]

egy korty pálinka (átv)

shot[UK: ʃɒt] [US: ˈʃɑːt]

egy korty víz

a sip of water◼◼◼[UK: ə sɪp əv ˈwɔː.tə(r)] [US: ə ˈsɪp əv ˈwɒ.tər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish